Publisert 20.09.2022

NVE gir tillatelse til å utvide demonstrasjonsanlegg for havvind

Norges vassdrags- og energidirektorat har gitt Marin Energi Testsenter konsesjon for å utvide dagens demonstrasjonsanlegg for flytende fornybar energiproduksjon. Anlegget ligger utenfor Karmøy kommune, i Rogaland fylke.

Den eksisterende havvindturbinen Zefyros, tidl. Hywind Demo, på testområdet (foto: NVE).

Det er planlagt en stor havvindutbygging i Norge, og det finnes i dag få steder der det er mulig å teste teknologi i full skala.

– Dette demonstrasjonsanlegget kan gi viktige bidrag til regjeringens nasjonale satsing på havvind, sier Inga Nordberg, direktør i energi- og konsesjonsavdelingen til NVE.

Demonstrasjonsanlegget er så langt det eneste stedet i Norge hvor det finnes flytende vindturbiner som er knyttet til kraftnettet på land.

Kan teste ulike teknologier

Dagens eksisterende demonstrasjonsanlegg har to testplasser. Marin Energi Testsenter (MET AS) har nå fått konsesjon for en installert effekt på inntil 82,7 MW, fordelt på seks testplasser totalt. Full utnyttelse av alle testplassene kan årlig gi 200–400 GWh fornybar kraftproduksjon, avhengig av hvilke typer produksjonsteknologier som testes.

Det er også åpnet for uttesting av andre former for havsbasert kraftproduksjon i tillegg til havvind, som eksempelvis bølgekraft.

Vil gi viktig kunnskap om havvind

NVE har lagt stor vekt på behovet for utprøving av ny teknologi for havbasert kraftproduksjon.

– I konsesjonsbehandlingen har vi blant annet lagt vekt på at anlegget kan brukes til å få mer kunnskap om negative virkninger, slik at den framtidige utbyggingen av havvind kan skje på en best mulig måte, sier Nordberg.

For å øke kunnskapen om havvind har NVE satt en rekke vilkår. Det inkluderer blant annet studier av virkninger på natur og dyreliv, testing av avbøtende tiltak og tilrettelegging for forskning.

Les mer om saken på våre konsesjonssider.

Oversikt over den gitte konsesjonen. De svarte punktene er de fire nye testplassene. (Kilde: MET)

Oversikt over den gitte konsesjonen. De svarte punktene er de fire nye testplassene (kilde: MET).

Kontakt

Svein Grotli Skogen, seksjonssjef for energikonsesjoner 
Tlf: 22 95 91 70 

Anders Bakken Hekland, saksbehandler 
Tlf: 22 95 94 96