Publisert 04.07.2022

Får tillatelse til å legge ny sjøkabel over Foldafjorden

NVE gir Tensio TN AS tillatelse til å legge en ny 132 kV kabel over Foldafjorden. Anlegget ligger i Nærøysund og Namsos kommuner i Trøndelag fylke.

Foto: Stig Storheil/NVE

Dagens sjøkabel over Foldafjorden er gammel og i dårlig tilstand og trenger derfor å fornyes. Tensio TN får tillatelse til å bygge en ny 132 kV ledningsforbindelse mellom Tømmervika på Abelvær til Jøa, i det som er blitt omtalt som traséalternativ 1.

Slik skal sjøkabelen plasseres

Den nye forbindelsen innebærer at 12 mastepunkter av dagens 66 kV ledning blir revet fram til nåværende landtak vest for Rakvika. Det vil bli bygget en ny ca. 410 meter lang luftledning fra tilknytningspunkt på dagens 66 kV ledning til Tømmervika. Videre legges en ca. 6,9 km lang sjøkabel fra Tømmervika til Jøa. På Jøa vil Tensio TN bruke samme ilandføringspunkt som på dagens kabel. Dagens sjøkabel over Folda vil fjernes. Ledningen skal inntil videre driftes på 66 kV spenning, som en del av nettet mellom Namsos og Strand transformatorstasjoner.

Positivt at mastepunkter fjernes

NVE mener at tiltaket vil gi små virkninger for området sammenlignet med i dag, da dette er en fornyelse av eksisterende ledning i området. NVE vurderer det som positivt for naturmangfoldet og allmennheten at 12 mastepunkter på dagens ledning kan fjernes. NVE stiller krav om at Tensio TN skal utarbeide en miljø-, transport- og anleggsplan som blant annet skal beskrive hvordan anleggsarbeidene skal gjøres, og hvordan Tensio TN vil ivareta fiskeriinteressene i området under anleggsarbeidene og drift. NVE gir samtidig Tensio TN AS ekspropriasjonstillatelse for å kreve nødvendig grunn og rett for å bygge og drifte kraftoverføringen.

Les mer om saken på NVE sin nettside.

Kontakt

Solveig Willgohs, saksbehandler
tlf: 22 95 92 45