Publisert 02.05.2024

NVE har sendt forslag til endringer i økodesignforskriften på høring

NVE har sendt på høring et forslag om å gjennomføre 13 EU-forordninger i norsk rett. Forordningene stiller krav om miljøvennlig utforming av produkter. Forordningene stiller både krav som skal fremme energieffektivitet og krav som skal fremme en mer sirkulær økonomi.

Foto: Herman Dreyer / NVE

Kravene vil omfatte en rekke produktgrupper, som tjenere (servere), kjøleskap og frysere, lyskilder, elektroniske skjermer, vaskemaskiner, tørketromler, oppvaskmaskiner, mobiltelefoner, nettbrett, varmeovner med flere. NVE foreslår videre at både NVE og Miljødirektoratet gis myndighet til å føre tilsyn med krav som følger av økodesignforskriften.

Bakgrunn

Klima- og miljødepartementet fremmet 24. mars 2024 et forslag til en ny lov om bærekraftige produkter og verdikjeder, se Prop. 69 LS (2023-2024). Dersom loven blir vedtatt, vil den bl.a. gi hjemmel til å gjennomføre forordninger gitt i medhold av økodesigndirektivet (direktiv 2009/125/EF) i norsk rett. I dag gir produktkontrolloven hjemmel til å gjennomføre krav for å fremme energieffektive produkter. Dette er gjort i forskrift om miljøvennlig utforming av produkter (økodesignforskriften). EU har vedtatt flere forordninger om miljøvennlig utforming av produkter som allerede gjelder i EU, men som foreløpig ikke er tatt inn i EØS-avtalen.

Endringene vi foreslår fremmer både energieffektivitet og en mer sirkulær økonomi

I økende grad inneholder de produktspesifikke EU-forordningene under økodesigndirektivet ikke bare krav til energieffektivitet, men også krav som skal fremme en sirkulær økonomi. Dette er tilfellet for de 13 EU-forordningene vi nå foreslår å ta inn i norsk rett som forskrift. Mange av kravene i disse forordningene er ikke først og fremst gitt for å fremme produktenes energieffektivitet, men skal fremme ressurseffektivitet mer generelt.

Endringsforskriften NVE har sendt på høring, vil ha hjemmel dels i produktkontrolloven og dels i den nye loven om bærekraftige produkter og verdikjeder, forutsatt at den blir vedtatt.

De 13 forordningene vi foreslår gjennomført i økodesignforskriften, er:

 • Kommisjonsforordning (EU) 2019/424 som stiller krav til tjenere og datalagringsprodukter
 • Kommisjonsforordning (EU) 2019/2019 som stiller krav til kjøle-/fryseapparater
 • Kommisjonsforordning (EU) 2019/2020 som stiller krav til lyskilder og separat forkoplingsutstyr
 • Kommisjonsforordning (EU) 2019/2021 som stiller krav til elektroniske skjermer
 • Kommisjonsforordning (EU) 2019/2022 som stiller krav til husholdningsoppvaskmaskiner
 • Kommisjonsforordning (EU) 2019/2023 som stiller krav til husholdningsvaskemaskiner og kombinerte husholdningsvaskemaskiner/-tørketromler
 • Kommisjonsforordning (EU) 2019/2024 som stiller krav til kjøle-/fryseapparater til bruk ved direktesalg
 • Kommisjonsforordning (EU) 2021/341 som endrer forordningene nevnt over og forordning 2019/1781, bl.a. ved at det tilføyes en definisjon av deklarerte verdier, bestemmelsene om verifisering for markedstilsynsformål endres og det gjøres andre språklige endringer for å gjøre forordningene mer lik hverandre
 • Kommisjonsforordning (EU) 2019/1784 som stiller krav til sveiseutstyr
 • Kommisjonsforordning (EU) 2023/826 som stiller krav til elektriske og elektroniske husholdnings- og kontorutstyr med hensyn til effektforbruk i avslått tilstand, hviletilstand og nettverkstilkoblet hviletilstand
 • Kommisjonsforordning (EU) 2023/1670 som stiller krav til smarttelefoner, mobiltelefoner som ikke er smarttelefoner, trådløse telefoner og nettbrett
 • Kommisjonsforordning (EU) 2023/2533 som stiller krav til husholdningstørketromler
 • Kommisjonsforordning (EU) 2024/1103 som stiller krav til varmeovner (el, gass og flytende brensel)

Både NVE og Miljødirektoratet får tilsynsmyndighet etter økodesignforskriften  

Økt innslag av krav som fremmer klima- og miljøhensyn og en mer sirkulær økonomi, tilsier at Miljødirektoratet gis tilsynsmyndighet etter økodesignforskriften, på lik linje med NVE. Vi foreslår derfor endringer i bestemmelsene om tilsyn etter økodesignforskriften, slik at også Miljødirektoratet kan føre tilsyn med krav etter økodesignforskriften.

Høringsinnspill

Vi ber om at kommentarer til forslaget sendes til NVE innen 1. juli 2024. Høringsfristen settes noe kortere enn vanlig, ettersom forordningene er informert om tidligere, med mulighet til å gi innspill. I tillegg gjelder mange av kravene etter forordningene allerede i EU.

Vi foretrekker elektronisk oversendelse til nve@nve.no. Svaret merkes med referansenummer 202406665. Vi gjør oppmerksom på at høringsuttalelser normalt publiseres.

Etter høringsfristens utløp vil NVE vurdere de innkomne høringsuttalelsene og eventuelle behov for å gjøre endringer i forslaget. Vi tar sikte på å sende vårt forslag til forskriftsendringer til Energidepartementet i løpet av juli, slik at den kan vedtas så snart som mulig.

Høringen er sendt ut av NVE på vegne av Energidepartementet og i samråd med Klima- og miljødepartementet og Miljødirektoratet.

Kontaktinformasjon
Erlend Sandnes, ers@nve.no   
Kirsti Hind Fagerlund, khf@nve.no
Ingvill Sjøvold Nilsen, isni@nve.no