Publisert 27.03.2023

Havvind: Virkninger av ulike nettløsninger for Sørlige Nordsjø II fase 2

Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) har vurdert hvordan valg av nettløsning for vindkraft i Sørlige Nordsjø II fase 2 vil påvirke kraftsystemet og kraftprisene i Norge. Analysen redegjør for virkninger av ulike hybride nettløsninger mellom Norge og utlandet, og en løsning med en radial til fastlands-Norge.

Vindkraft til havs (foto: Stig Storheil/ NVE).

Det skal bygges ut 3 000 MW vindkraft i to faser i Sørlige Nordsjø II. I fase 1 er det bestemt at kraftproduksjonen skal sendes til det norske fastlandet gjennom en radiell forbindelse. Det er ikke bestemt hvordan kraften fra fase 2 skal fraktes til land. En mulighet er en hybrid nettløsning, som også har overføringsforbindelse til ett eller flere andre land. Alternativet er enda en radial, slik det er bestemt for fase 1, som kun gir kraftflyt til Norge. På oppdrag fra Olje- og energidepartementet har NVE analysert hvordan valg av nettløsning for fase 2 vil påvirke kraftflyt og kraftpriser i Norge.

– Vi har analysert en rekke nettløsninger og scenarioer for utviklingen framover. I de fleste alternativene får vi netto flyt av kraft til Norge på nettforbindelsen fra Sørlige Nordsjø 2, fase 2. Det gir noe lavere kraftpriser her til lands. Men virkningene på kraftprisene er ikke store i noen av alternativene, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund.  

– Kraftprisene i Norge er allerede sterkt eksponert for utviklingen i landene rundt oss, noe vi har sett tydelig de siste par årene. Kraftbalansen i Norge, prisen på gass, CO2-kvoter, kull, og den generelle utviklingen av det norske og europeiske kraftsystemet, vil ha langt større påvirkning på kraftsystemet og kraftprisen enn valg av nettløsning for Sørlige Nordsjø II fase 2, fortsetter Lund. 

Valg av nettløsning har mindre å si for kraftprisen i Norge enn øvrig utvikling i kraftsystemet 

I gjennomsnittet vil en radial gi en kraftpris som er noen øre per kilowattime lavere enn en hybrid nettløsning. På den andre siden vil en løsning med hybrid være mer samfunnsøkonomisk lønnsom, blant annet fordi det gir Norge flaskehalsinntekter fra krafthandel.  

Både virkning på kraftpris og inntekter til vindkraftverket og netteier vil variere fra år til år, avhengig av vær. I våte år er det større forskjell i prisvirkning mellom en radial og en hybrid nettløsning. I tørre år blir kraftprisene i Norge høyere, og forskjellen i prisvirkning mellom de ulike nettløsningene mindre. Uavhengig av hvilken nettløsning man velger vil kraftprisene i Norge variere mye fra år til år.

Hybride nettløsninger er ikke aktuelt for alle vindkraftprosjekter til havs 

Regjeringens ambisjon om å legge til rette for 30 GW havvind vil kreve at det identifiseres nye områder for havvindproduksjon framover. En slik utbygging innebærer at norsk kraftproduksjon nesten dobles. Så store mengder vindkraft til havs vil være krevende å ta inn i det norske kraftsystemet, og det blir trolig behov for å eksportere noe av kraften.  

– Det vil være mange norske havområder hvor en radial til Norge er den eneste praktiske gjennomførbare nettløsningen. Dersom det skal legges til rette for eksport av kraft fra norsk vindkraft til havs, er Sørlige Nordsjø et naturlig område å bygge forbindelser til andre land. Dette bør være en del av den samlede vurderingen av nettløsning for Sørlige Nordsjø II fase 2, sier Kjetil Lund.  

Legges fram på pressemøte

Arbeidet legges fram på et pressemøte med olje- og energiministeren, NVE og RME klokken 09.00

Kontakt

Pressevakt
E-post: pressevakt@nve.no
Tlf: 48 99 76 67