Publisert 03.09.2020 , sist oppdatert 16.06.2021

Aktsomhetskart for flom

NVEs aktsomhetskart for flom er et nasjonalt datasett som på oversiktsnivå viser hvilke arealer som kan være utsatt for flomfare.

Flomaktsomhetskartet fra NVEs kartkatalog

Bruksområde for aktsomhetskart for flom

Detaljeringsgraden på aktsomhetskart for flom er tilpasset kommuneplannivået (kommunenes oversiktsplanlegging), der det er egnet til bruk som et første vurderingsgrunnlag i konsekvensutredninger og/eller risiko- og sårbarhetsanalyser tilknyttet kommuneplanen for å identifisere aktsomhetsområder for flom. Aktsomhetsområdene skal legges til grunn ved fastsetting av flomhensynssoner og planbestemmelser.

Arealer som ikke vises som flomutsatt i aktsomhetskartet kan en, dersom det ikke er lokale forhold eller konstruksjoner som f.eks. bru og kulvert som kan medføre at vannstanden heves og oppstuvingen oppstrøms kan bli stor, anse for å være tilstrekkelig trygge for disponering til tiltak i sikkerhetsklasse F1 og F2, jf. Byggteknisk forskrift (TEK17) § 7-2 andre ledd, inkludert påslag for klimatilpasning. For tiltak i sikkerhetsklasse F3 og tiltak etter § 7-2 første ledd må det alltid foretas en flomfareutredning/-kartlegging.

I elvas utløpsområde til sjø vil stormflo også medføre fare for oversvømmelser. Stormflo er ikke tatt hensyn til i aktsomhetskartet. Faresoner for stormflo ved 20-, 200- og 1000-års gjentaksintervall, finnes i karttjenesten Se havnivå i kart .

Aktsomhetskart for flom er basert på en metode, som tilsier at kartet alene ikke er egnet til bruk i reguleringsplanarbeid eller for å vurdere flomsikker utbygging i henhold til kravene i TEK17 § 7-2.

Selv om aktsomhetskart for flom aldri vil kunne bli helt nøyaktig, er kartet med bruksbeskrivelse godt nok til å avgjøre hvor det er potensiell flomfare og hvor flomfaren må utredes nærmere, dersom det er aktuelt med nye byggetiltak. Dokumentasjon av tilstrekkelig sikkerhet mot flomfare skal senest foreligge på siste plannivå, normalt i reguleringsplan.

I NVEs retningslinjer 2/2011 (rev. 2014) «Flaum- og skredfare i arealplanar» anbefales en generell fremgangsmåte for å vurdere flomfare i forbindelse med arealplanlegging og utbygging, i områder der flomfaren ikke er kartlagt mer detaljert.

Metodebeskrivelse av aktsomhetskart for flom

NVEs aktsomhetskart for flom har vært tilgjengelig som del av Det offentlige kartgrunnlaget (DOK) siden 2016, og er tilgjengelig i NVEs Kartkatalog. Den nye versjonen er basert på ny landsdekkende høydemodell med 10 x 10 m oppløsning og landsdekkende datasett FKB-Vann. Det vises til dokumentet Aktsomhetskart for flom, Metodebeskrivelse, for nærmere beskrivelse av metoden. Dette datasettet er fortsatt under videreutvikling og det pågår for tiden ytterligere forbedring av flomfaglig datagrunnlag for aktsomhetskartet for flom.

Aktsomhetsområdene er som tidligere analysert ut fra en estimert vannstandstigning i norske elver. Nytt i denne versjonen er det langs elver i aktsomhetskartet inkludert et område på minimum 20 m fra kant av elv .

Konstruksjoner som f.eks. bru og kulvert, kan medføre at vannstanden heves, og oppstuvingen oppstrøms kan bli stor. Slike hydrauliske forhold er ikke tatt hensyn til, og aktsomhetskartet kan derfor vise for liten oversvømmelse i slike tilfeller.

Kartvisning og nedlasting

Aktsomhetskart for flom finner du i NVE Temakart https://temakart.nve.no/tema/flomaktsomhet
Datasettet kan lastes ned fra Geonorge.no.
REST og WMS-adresser finner du i Kartkatalog fra NVE, https://kartkatalog.nve.no/#wms
Geonorge.no har WFS til datasettet. 

NVE Temakart tilbyr 3D-visning av terreng og bygg