Faresonekart

Oversikt over kva faresonekart som er tilgjengelig for din kommune med tilhørande rapportar.

Kvikkleiresoner

Kartlagte kvikkleiresoner viser områder som kan være utsatt for store kvikkleireskred. Det kan derfor forekomme kvikkleire også utenom de kartlagte sonene og områder under marin grense må vurderes som aktsomhetsområder for kvikkleire. Sonene er klassifisert med hensyn til faregrad, konsekvens og risiko.

Det finnes foreløpig ikke kvikkleiresonekart for Svalbard

Flaumsonekart

Flaumsonekart viser flaumfare med gjentaksintervalla gitt i Byggteknisk forskrift og er tilpassa bruk på reguleringsplannivå og byggesak. Les meir om flaumsonekarta her.

Flomberegning for Longyearelva