Faresonekart

Oversikt over kva faresonekart som er tilgjengelig for din kommune med tilhørande rapportar.

Kvikkleiresoner i din kommune

Kartlagte kvikkleiresoner viser områder som kan være utsatt for store kvikkleireskred. Det kan derfor forekomme kvikkleire også utenom de kartlagte sonene og områder under marin grense må vurderes som aktsomhetsområder for kvikkleire. Sonene er klassifisert med hensyn til faregrad, konsekvens og risiko.

Det er utført kvikkleirekartlegging i din kommune.

Faresoner for fjellskred

Det finnes faresoner for fjellskred i din kommune.

For mer informasjon, se NVEs nettsider for fjellskred.

Flaumsonekart

Flaumsonekart viser flaumfare med gjentaksintervalla gitt i Byggteknisk forskrift og er tilpassa bruk på reguleringsplannivå og byggesak. Les meir om flaumsonekarta her.

Flaumsoner delprosjekt Molde (2005) Denne flomsonen er utdatert, og erstattet av oppdatert versjon datert 03.02.2019.

Flomfarekartlegging kommunedelplan Strande-Aukra, Molde kommune (03.02.2019)

Flomvurdering for Tyvika hytteområde i Eikesdal, tidligere Nesset kommune (10.12.2019)

Aktsemdkart - for områder uten faresonekart

Om det ikkje fins faresonekart for alle skredtypar for din kommune kan ein bruke aktsemdkart til å avgrense omsynsoner i arealplanen.

Aktsemdkart for skred i bratt terreng