Faresonekart

Oversikt over kva faresonekart som er tilgjengelig for din kommune med tilhørande rapportar.

Kvikkleiresoner i din kommune

Kartlagte kvikkleiresoner viser områder som kan være utsatt for store kvikkleireskred. Det kan derfor forekomme kvikkleire også utenom de kartlagte sonene og områder under marin grense må vurderes som aktsomhetsområder for kvikkleire. Sonene er klassifisert med hensyn til faregrad, konsekvens og risiko.

Det fins førebels ikkje kvikkleiresonekart for din kommune

Faresoner skred i bratt terreng

Faresoner for skred i bratt terreng omhandlar skredtypar som steinsprang, jordskred, flaumskred, sørpeskred og snøskred.

Det fins førebels ikkje faresoner for skred i bratt terreng for din kommune

Flaumsonekart

Flaumsonekart viser flaumfare med gjentaksintervalla gitt i Byggteknisk forskrift og er tilpassa bruk på reguleringsplannivå og byggesak. Les meir om flaumsonekarta her.

Flomvannstander for Mjøsa er oppdatert pr. 11.02.2022 og finnes i rapport 4-2022 Flomberegningen for Mjøsa og Vorma (2022). De beregnede flomvannstandene finnes i tabell 1 i rapporten. Ved praktisk bruk av vannstandene, anbefaler vi at det legges til en sikkerhetsmargin på 30 cm på vannstandene oppgitt i tabell 1. Dette for å ta hensyn til usikkerhet knyttet til datagrunnlag og analyser.

De oppdaterte flomvannstandene erstatter vannstandene fra 2005 Flaumsonekart for Hamar og deler av Stange (nr 3/2005) Flomsonekartet er under oppdatering.

Aktsemdkart - for områder uten faresonekart

Om det ikkje fins faresonekart for alle skredtypar for din kommune kan ein bruke aktsemdkart til å avgrense omsynsoner i arealplanen.

Aktsemdkart for skred i bratt terreng

Tilstandsvurdering flomverk og pumpestasjoner

NVE har kartlagt tilstanden på en rekke flomverk med tilhørende pumpestasjoner. Det er laget en sluttrapport for hvert anlegg. Følgende er kartlagt i din kommune:

Hjellum flomverk (VV 9315)

Trehjørningen flomverk (VV 1309)