Publisert 09.11.2015 , sist oppdatert 27.02.2023

Lyngdal kommune

Faresonekart

Oversikt over kva faresonekart som er tilgjengelig for din kommune med tilhørande rapportar.

Kvikkleiresoner i din kommune

Kartlagte kvikkleiresoner viser områder som kan være utsatt for store kvikkleireskred. Det kan derfor forekomme kvikkleire også utenom de kartlagte sonene og områder under marin grense må vurderes som aktsomhetsområder for kvikkleire. Sonene er klassifisert med hensyn til faregrad, konsekvens og risiko.

Det fins førebels ikkje kvikkleiresonekart for din kommune

Faresoner skred i bratt terreng

Faresoner for skred i bratt terreng omhandlar skredtypar som steinsprang, jordskred, flaumskred, sørpeskred og snøskred.

Kartlegging av skredutsatte områder, Bergsakerheia-Herdalen 19.06.2016 (6,11 MB)

Flaumsonekart

Flaumsonekart viser flaumfare med gjentaksintervalla gitt i Byggteknisk forskrift og er tilpassa bruk på reguleringsplannivå og byggesak. Les meir om flaumsonekarta her.

1-2009 Flomsoner Delprosjekt Konsmo vedlagt papirkart for 10-, 50- og 200-årsflom samt flomdybdekart for 200-årsflom

Flomberegning for Audna ved Konsmo

Flomsonekartlegging Lygna, Møska og Litlåna, Lyngdal og Hægebostad kommune (14.05.2020)

Aktsemdkart - for områder uten faresonekart

Om det ikkje fins faresonekart for alle skredtypar for din kommune kan ein bruke aktsemdkart til å avgrense omsynsoner i arealplanen.

Aktsemdkart for skred i bratt terreng