Publisert 05.11.2015 , sist oppdatert 27.02.2023

Lindesnes kommune

Faresonekart

Oversikt over kva faresonekart som er tilgjengelig for din kommune med tilhørande rapportar.

Kvikkleiresoner i din kommune

Kartlagte kvikkleiresoner viser områder som kan være utsatt for store kvikkleireskred. Det kan derfor forekomme kvikkleire også utenom de kartlagte sonene og områder under marin grense må vurderes som aktsomhetsområder for kvikkleire. Sonene er klassifisert med hensyn til faregrad, konsekvens og risiko.

Det fins førebels ikkje kvikkleiresonekart for din kommune

Faresoner skred i bratt terreng

Faresoner for skred i bratt terreng omhandlar skredtypar som steinsprang, jordskred, flaumskred, sørpeskred og snøskred.

Brendebakke Marnardal - skredvurdering

Flaumsonekart

Flaumsonekart viser flaumfare med gjentaksintervalla gitt i Byggteknisk forskrift og er tilpassa bruk på reguleringsplannivå og byggesak. Les meir om flaumsonekarta her.

29-2012 Flomsoner Delprosjekt Vigeland vedlagt papirkart for 20-, 200- og 1000-årsflom, samt 200-årsflom ved et endret klima i år 2100

Flomberegning for Audna ved Vigeland

Flomsonekart Delprosjekt Mandal (2018) er oppdatert og erstatter flomsonekartet fra 2004.

Flomberegningen for Mandalselva (2018) er oppdatert og erstatter flomberegningen fra 2003.

Flomsonekart Delprosjekt Øyslebø (2019) er oppdatert og erstatter flomsonekartet fra 2005.

Flomberegningen for Mandalselva (2018) er oppdatert og erstatter flomberegningen fra 2003.

Aktsemdkart - for områder uten faresonekart

Om det ikkje fins faresonekart for alle skredtypar for din kommune kan ein bruke aktsemdkart til å avgrense omsynsoner i arealplanen.

Aktsemdkart for skred i bratt terreng