Publisert 07.08.2020 , sist oppdatert 16.06.2021

Jordskred

Jordskred er utglidning og raske bevegelser av vassmetta lausmassar (hovudsakleg jord, stein, grus og sand) ned bratte skråningar. Jordskred går utanfor definerte vassvegar.

Kva kan utløyse jordskred?

Kombinasjonen av:
•Kraftig eller vedvarande regn og/eller snøsmelting. 
•Høgt vassinnhald i lausmassane. 

og eventuelt:
•Menneskelige inngrep som vegskjeringar, skogsbilvegar eller flatehogst. 
•Steinsprang

For meir info om jordskred, les faktaark her.