Publisert 28.09.2022 , sist oppdatert 29.09.2022

Veileder for konsekvensutredning og konsesjonsbehandling av solkraftverk

NVE arbeider for tiden med en ny veileder for konsekvensutredning og konsesjonsbehandling av solkraftverk. Inntil denne er klar må informasjon og veiledning på denne nettsiden legges til grunn for utarbeidelse av konsekvensutredninger og utforming av konsesjonssøknader. 

Generell informasjon

De som planlegger å etablere et solkraftverk, må sette seg inn i regelverk og praksis tilknyttet konsekvensutredninger. Det finnes mye veiledningsmateriell:

Erfaringer fra etablerte solkraftverk i inn- og utland bør legges til grunn for konsekvensutredningen. Dersom NVE vurderer at kunnskapsgrunnlaget ikke er godt nok, kan vi be om tilleggsutredninger eller tilleggsinformasjon. Søknaden og konsekvensutredningen må tilpasses lokale forhold. Både positive og negative virkninger ved tiltaket må beskrives.

Nedenfor er en veiledning om hvordan en søknad om anleggskonsesjon for et solkraftverk bør utformes, og en oversikt over tema som bør være med i utredningen av virkninger. 

Innledning

 • Søknad bør innledes med et sammendrag som beskriver prosjektet og tiltakets virkninger.
 • Innledningen skal videre gi opplysninger som: 
  • Anleggets beliggenhet (kommune og fylke).
  • Søkers navn, adresse, virksomhet, organisasjonsnummer, organisasjonsform og kontaktperson med opplysninger om epostadresse og telefonnummer.
  • Hvilken tillatelse det søkes om, med henvisning til energiloven § 3-1.
  • Opplysninger om eier- og driftsforhold.
  • Planlagt tidspunkt for påbegynnelse og idriftsettelse av anlegget.

Tiltaksbeskrivelse og lokalisering

 • Beskrivelse av planområdet som er valgt, og en kort redegjørelse for planstatus og hvorfor den aktuelle plasseringen er valgt.
 • Beskrivelse av tiltakets tekniske utforming, herunder teknologivalg for solkraftverket (eksempelvis fastmontert eller bevegelig panel, fundamentløsning m.m.), utforming av veier, transformatorbygg og eventuelle anleggsplasser.
 • Beskrivelse av eventuelle beredskaps- og sikkerhetssystemer.
 • Tiltaket bør vises på kart i relevant målestokk. Kartene må være av en slik kvalitet at leser enkelt forstår tiltakets plassering sett mot kjente stedsnavn og annen relevant kartinformasjon. Shapefiler som viser planområdet bør vedlegges søknaden.
 • Forventet prosess etter plan- og bygningsloven.
 • Om det eventuelt også er behov for tillatelser etter annet lovverk.

Nettilknytning

 • Beskrivelse, herunder kart, av kraftledningstrasé for tilknytning til eksisterende nett. Det må oppgis om nettilknytning skal etableres via jordkabel eller luftledning. Tilknytningspunkt, spenningsnivå, tverrsnitt, mastetype, og rydde- og byggeforbudsbelte må også beskrives.
 • Beskrivelse av kapasitet i nettet og eventuelle behov for forsterkninger av eksisterende nett.
 • Det skal oppgis og kartfestes hvor mange bygninger som eksponeres for magnetfelt fra kraftledninger på over 0,4 µT i årsgjennomsnitt.

Se NVEs veileder for utforming av søknader om konsesjon for nettanlegg

Solressurser, økonomi og produksjon

 • Beskrivelse av solressursene i planområdet, og beregning av forventet årlig netto elektrisitetsproduksjon. Forutsetningene for beregningen skal oppgis, og faktorer som påvirker produksjonen skal vurderes (forventet antall soltimer, forventet levetid for anlegget m.m.).
 • Antatte investeringskostnader i solkraftverket inkludert nettilknytning, samt drifts- og vedlikeholdskostnader.

Tiltakets virkninger for miljø og samfunn

Visuelle virkninger

 • Redegjørelse for tiltakets visuelle virkninger for bebyggelse, landskap, friluftsområder og visuelle virkninger på omkringliggende kulturminner og -miljøer. Visuelle virkninger illustreres på fotorealistiske fremstillinger fra relevante ståsteder, og vises på kart i relevant målestokk.
 • Alle viktige landskapsområder, kulturminner og -miljøer og viktige friluftsområder som berøres skal vises på kart. NVE minner om kravet til undersøkelser av kulturminner etter kulturminneloven § 9.

Naturmangfold

Utredningen av naturmangfold skal gi grunnlag for å foreta vurderinger etter naturmangfoldloven §§ 8-12.

 • Utarbeidelse av en oversikt over verdifulle eller rødlistede naturtyper og arter som kan bli berørt av tiltaket, se Natur i Norge (NiN), Norsk Rødliste for arter (2015) og Norsk Rødliste for naturtyper (2018).
 • Beskrivelse av tiltakets virkning for store sammenhengende naturområder med urørt preg og verneområder.
 • Hvis utbyggingen kan påvirke bekker, myrer og/eller grunnvann, må dette beskrives.
 • Verdifulle naturtyper og rødlistede arter som kan bli berørt av anlegget, må beskrives og vises på kart sammen med tiltaket.

Forurensning

 • Beskrivelse av kilder til forurensning og avfall fra solkraftverket i anleggs- og driftsfasen.
 • Beskrivelse av eventuelle virkninger for drikkevanns- og reservedrikkevannskilder.

Mattilsynet og eiere/ansvarlige drivere av lokale drikkevannselskaper bør kontaktes for dokumentasjon av drikkevannskilder som kan bli berørt.

Landbruk og utmarksressurser

 • Vurdering av tiltakets virkninger for jord- og skogbruk, herunder beite, jakt og reindrift der dette er aktuelt. Skjøtsel av området ved kombinasjon med landbruk skal beskrives.    
 • Dersom tiltaket berører dyrket eller dyrkbar jord, må det beskrives hvor mye dyrket/dyrkbar jord som beslaglegges av tiltaket, områdets egnethet for matproduksjon/jordkvalitet og hvilke muligheter det er for tilbakeføring av området til matproduksjon. Les mer om dyrket/dyrkbar jord i Landbruks- og matdepartementets rundskriv M-2013-1 pkt. 6.2 under relevant informasjon øverst til høyre. 

Lokale og regionale landbruksmyndigheter bør kontaktes for innsamling av informasjon om nåværende og planlagt arealbruk til landbruksformål.

Andre nærings- og samfunnsinteresser

 • Beskrivelse av hvordan tiltaket kan påvirke økonomien i berørt kommune, herunder sysselsetting og verdiskaping lokalt og regionalt. Beskrivelsen må omfatte både anleggs- og driftsfasen.
 • Vurdering av eventuelle virkninger av tiltaket for reiseliv og turisme.

Tilbakeføring

 • Det skal redegjøres for plan for tilbakeføring og nedlegging av anlegget etter solkraftverkets levetid og ved en eventuell konkurs. 

Kart

Kart over det planlagte anlegget må vedlegges konsesjonssøknaden. Det må være et kart som viser hele det konsesjonssøkte anlegget, med en grense rundt som angir anleggets planområde. Kartet skal ha god bakgrunn, som Kartverket N50 eller lignende. Kartet skal ha hensiktsmessig målestokk og klart vise det omsøkte anleggets beliggenhet. Kartet skal være i farger, ha nord-pil, tegnforklaring, målestokklinjal og dato.

Krav til innsending av søknad og konsekvensutredninger

Søknaden med vedlegg skal sendes digitalt til nve@nve.no. Søknaden skal være en egen pdf, og alle vedlegg skal legges ved som separate vedlegg i pdf-format. vi ber om en søkbar pdf-fil, og ikke en scannet versjon av dokumentet. Eventuell signering av søknad sendes i eget oversendelsesbrev.  Det anbefales at filene som sendes inn er mindre enn 70 MB, og store filvedlegg bør deles der dette er hensiktsmessig.

Søknaden og konsekvensutredningen, med unntak av taushetsbelagt informasjon, vil bli tilgjengelig på NVEs nettsted for saken. NVE gjennomfører elektronisk høring av søknader med konsekvensutredninger.