Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 17.09.2015 , sist oppdatert 02.02.2023

Saksgang B

Kronologisk oversikt over behandlingstrinn i saksgang B

Trinn 1: Melding etter forskrift om konsekvensutredninger

En melding er en tidlig varsling av et planlagt tiltak. I meldingen skal tiltakshaver redegjøre for tiltaket og gi en foreløpig vurdering av mulige virkninger for omgivelsene. Meldingen skal inneholde et forslag til utredningsprogram for hvilke temaer som tiltakshaver mener må utredes videre. Hensikten med denne prosessen er å bidra til å gi de som kan bli påvirket av tiltaket informasjon om planene, samtidig som disse får anledning til å komme med uttalelser og innspill til hva som bør utredes videre.

Meldinger skal utformes i tråd med NVEs veileder for meldinger

Trinn 2: Høring av melding

NVE gjør meldingen med tilhørende vedlegg og kart tilgjengelige på NVEs nettsider. I større saker legges også dokumentene til offentlig ettersyn hos kommunen.

NVE orienterer aktuelle høringsparter om høringen ved å sende ut et brev, der vi informerer om høringen. Normalt ber vi om at tiltakshaver bistår med å sende brevet til berørte grunneiere og rettighetshavere. I tillegg kunngjøres høringen i aktuelle aviser og i Norsk Lysingsblad. Kostnader med kunngjøring bekostes av tiltakshaver.

Berørt kommune, Statsforvalteren og fylkeskommuner er alltid høringspart. Det samme gjelder berørte grunneiere og rettighetshavere. Avhengig av saken orienteres også aktuelle frivillige organisasjoner, foreninger, berørte nettselskaper eller andre som representerer grupper som har interesse i saken.

NVE avholder folke- og kommunemøter i løpet av høringsperioden. Kostnader med gjennomføring av møter skal dekkes av tiltakshaver.

Trinn 3: NVE fastsetter et utredningsprogram

På bakgrunn av forslag til utredningsprogram, høringsuttalelser og egne vurderinger fastsetter NVE et utredningsprogram. Utredningsprogrammet legger grunnlaget for konsekvensutredningen som skal vedlegges en senere konsesjonssøknad. Her beskrives hvilke tema tiltakshaver skal utrede og framgangsmåten. Utredningsprogrammet skal normalt fastsettes senest 10 uker etter høringsfristen for meldingen. Alle som har uttalt seg til meldingen blir orientert om det fastsatte utredningsprogrammet. Fastsetting av et utredningsprogram er ikke et enkeltvedtak, og kan ikke klages på.

Trinn 4: Søknad med konsekvensutredning

Tiltakshaver sender inn søknad om anleggskonsesjon etter energiloven med tilhørende konsekvensutredning i tråd med fastsatt utredningsprogram. Der det er aktuelt, kan det søkes om ekspropriasjontillatelse og forhåndstiltredelse samtidig med søknad om anleggskonsesjon. 

Trinn 5: Høring av søknad

NVE gjør søknader med tilhørende vedlegg og kart tilgjengelige på NVEs nettsider. I større saker legges også dokumentene til offentlig ettersyn hos kommunen.

NVE orienterer aktuelle høringsparter om høringen ved å sende ut et brev, der vi informerer om høringen. Normalt ber vi om at tiltakshaver bistår med å sende brevet til berørte grunneiere og rettighetshavere. I tillegg kunngjøres høringen i aktuelle aviser og i Norsk Lysingsblad. Kostnader med kunngjøring bekostes av tiltakshaver.

Berørt kommune, Statsforvalteren og fylkeskommuner er alltid høringspart. Det samme gjelder berørte grunneiere og rettighetshavere. Avhengig av saken orienteres også aktuelle frivillige organisasjoner, foreninger, berørte nettselskaper eller andre som representerer grupper som har interesse i saken.

NVE avholder folke- og kommunemøter. Kostnader med gjennomføring av møter skal dekkes av tiltakshaver.

Trinn 6: Vedtak/Innstilling

Hvis det i løpet av høringen har kommet fram informasjon som bør undersøkes nærmere, kan NVE be tiltakshaver om tilleggsutredninger eller supplerende opplysninger. Dersom tilleggsutredningene gir ny informasjon som det er viktig at berørte interesser får muligheten til å uttale seg om, vil NVE også sende utredningene på høring.

Når NVE mener at tiltaket er tilstrekkelig opplyst fatter vi vedtak eller sender innstilling til Olje- og energidepartementet. 

Innstilling sendes i følgende tilfeller:

- I saker som også blir behandlet av Olje- og energidepartemtentet etter petroleumsloven (elektrifisering av olje- og gassplattformer), har departementet praktisert å trekke tilbake NVEs vedtaksmyndighet og bedt om at NVE sender innstilling til Olje- og energidepartementet. Vedtak fattes av Kongen i statsråd.

- For nye elektriske anlegg for tilknytning av vannkraftverk som krever konsesjon av Kongen i statsråd etter vassdragslovgivningen sender NVE innstilling til Olje- og energidepartementet. Vedtak fattes av Kongen i statsråd, jf. forskrift om ekstern kvalitetssikring § 3.

Vedtak NVE har fattet de siste seks månedene er tilgjengelige på siden konsesjonssaker

 

Trinn 7: Eventuell klagebehandling

Etter forvaltningsloven kapittel VI kan enkeltvedtak påklages av parter og andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker etter at orientering om vedtaket er mottatt.

Der NVE fatter vedtak, kan eventuelle klager stiles til Olje- og energidepartementet og sendes til NVE. NVE vil vurdere om klagene inneholder opplysninger som gir grunnlag for å endre eller oppheve vedtaket. Dersom NVE velger å opprettholde vedtaket, oversendes klagene til Olje- og energidepartementet til klagebehandling. Departementets vedtak kan ikke klages på. 

Trinn 8: Miljø-, anleggs- og transportplan

I konsesjoner for bygging av større kraftledninger stilles det normalt sett vilkår om at det skal utarbeides en miljø-, transport- og anleggsplan (MTA), som må være godkjent før bygging av anleggene kan starte. NVEs miljøtilsyn behandler disse planene, og skal kontrollere at bygging, vedlikehold og drift av anleggene skjer i henhold til krav fastsatt i eller i medhold av energilovgivningen. Les mer om NVEs behandling av MTA-planer.

Vi gjør oppmerksom på at miljø-, transport og anleggsplanen formelt sett ikke er en del av konsesjonsprosessen.