Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 11.06.2015 , sist oppdatert 01.11.2022

Ekspropriasjon

Lov om oreigning av fast eigedom (ekspropriasjonsloven) åpner for at det kan gis tillatelse til å ekspropriere grunn og rettigheter for bygging og drift av ulike typer energianlegg, blant annet kraftledninger.

Ekspropriasjon

For å kunne bygge en kraftledning eller transformatorstasjon, må nettselskapet i tillegg til anleggskonsesjon, skaffe seg eiendoms- eller bruksrettigheter fra grunneier og/eller rettighetshaver. Dette kan skje gjennom minnelige avtaler eller ved ekspropriasjon. Ekspropriasjon betyr overdragelse av eiendoms- eller bruksrett ved tvang, mot erstatning fastsatt ved rettslig skjønn. Dersom det søkes om ekspropriasjon og forhåndstiltredelse samtidig som det søkes om anleggskonsesjon, vil NVE normalt behandle søknadene samtidig. Ekspropriasjonssøknader skal alltid på høring.

Som hovedregel skal tiltakshaver gjøres forsøk på å komme frem til minnelige avtaler med berørte grunneiere og rettighetshavere før det søkes om ekspropriasjon etter ekspropriasjonsloven § 2. NVE krever informasjon om at dette er gjort i forbindelse med erverv av eiendommer til stasjoner, andre punktinngrep og korte ledningsanlegg. NVE vil ikke prioritere å ta søknader om ekspropriasjon til behandling om det er få grunneiere og rettighetshavere, og det ikke er dokumentert at det er gjort tilstrekkelig forsøk på å inngå minnelig avtale. Dersom partene ikke er kommet til enighet om en minnelig avtale, kan det søkes om ekspropriasjon samtidig med søknad om konsesjon. NVE anbefaler at eventuell søknad om ekspropriasjon til midlertidige anleggsveier, rigg- og anleggsplasser sendes inn samtidig med MTA-plan.

Krav til innholdet i en søknad om ekspropriasjon er i hovedsak sammenfallende med kravene til en konsesjonssøknad etter energiloven, og er beskrevet i søknadsveilederen for anleggskonsesjon.

Når det gjelder anlegg som bygges i medhold av områdekonsesjon, så er det Statsforvalteren som behandler ekspropriasjonssøknader der det er uenighet om erstatningen og NVE som behandler søknaden når uenigheten handler om teknisk løsning eller arealbruk. 

Forhåndstiltredelse

Dersom det er behov for å sette i gang byggearbeidene før skjønn er avholdt, kan tiltakshaver søke om forhåndstiltredelse etter ekspropriasjonsloven § 25. Hvis det også søkes om forhåndstiltredelse etter ekspropriasjonsloven § 25, bør dette gjøres samtidig med ekspropriasjonssøknaden. Utgangspunktet er at NVE bare gir samtykke til forhåndstiltredelse etter at det er begjært skjønn, jf. ekspropriasjonsloven § 25. I spesielle saker kan NVE likevel samtykke til forhåndstiltredelse før skjønn er begjært når vilkårene i ekspropriasjonsloven § 25 er oppfylt.