Publisert 08.11.2021 , sist oppdatert 02.07.2024

Informasjon til deg som er berørt av en nettutbygging

 NVEs seksjon for nettkonsesjoner kan kontaktes på telefon 22 95 90 55 alle hverdager kl. 9-12, eller på epost til nettkonsesjoner@nve.no

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er en offentlig etat underlagt Olje- og energidepartementet. Vi eier, bygger og driver ingen energianlegg, men det er vi som gir tillatelser (konsesjon) for å bygge slike anlegg. Nettselskaper, produsenter og andre søker derfor NVE om konsesjon når de har planer om å bygge nye elektriske anlegg. 

NVEs behandling innebærer å vurdere fordelene med det planlagte tiltaket opp mot ulempene det gir. NVE fatter et vedtak (gir konsesjon eller ikke) når saken er tilstrekkelig opplyst, dvs. at vi har nok kunnskap om fordeler og ulemper til å ta en beslutning i saken. 

I byggefase kontrollerer miljøtilsynet i NVE at anlegget bygges i henhold til konsesjonen og detaljplanen som er godkjent. Les mer om miljøtilsynets oppfølging av anlegg under bygging og i drift.

Alle søknader som NVE har eller har hatt til behandling finner du på vår oversikt over konsesjonssaker. På sakens nettside finner du informasjon om høringsfrister, status og viktige dokumenter i saken. 

Hvis du ikke finner saken her står den kanskje i kø. Søknader som er sendt til NVE finner du via vår offentlige postjournal på eInnsyn

Hvis du fortsatt ikke finner saken, er den ikke sendt inn til NVE ennå. Det kan også være et mindre tiltak som ikke er søknadspliktig, men dekkes av ordningen med områdekonsesjon. Hvilket nettselskap som er områdekonsesjonær i ditt område kan du finne via vår karttjeneste NVE Atlas.

Når NVE sender søknaden på høring, har du anledning til å si din mening om utbyggingen. 

På sakens nettside, som du finner via nettsidene våre, kan du se om søknaden er ute på høring, når høringsfristen er, og hvordan du kan sende inn en uttalelse. Uttalelser må være skriftlige.

Saker som sendes på høring blir kunngjort i lokale aviser, og sendt til aktuelle myndigheter og interesseorganisasjoner. Alle som er berørt av en utbygging har rett til å uttale seg til saken.

I større saker blir det også holdt folkemøte. Her kan du få informasjon og stille spørsmål direkte til tiltakshaver og NVE. Folkemøter blir også kunngjort lokalt.

Alle har rett til å se dokumentene i saken
Alle har rett til å se dokumentene i saken, med mindre de er unntatt offentlighet. Søknadsdokumentene og NVEs vedtak publiseres løpende på NVEs nettsider. Bare de viktigste dokumentene i saken publiseres på nettsidene. Det er også mulig å be om innsyn i øvrige dokumenter, se einnsyn.no

Berørte grunneiere/rettighetshavere har rett til å få påvist hvordan eiendommen blir berørt
Dersom din grunn blir direkte berørt av en utbygging må tiltakshaver skaffe seg rettigheter til inngrepet. Dette kan skje gjennom en minnelig avtale med deg, eller ved ekspropriasjon, som innebærer at du må avgi rettigheter uten en avtale.
Søknad om ekspropriasjon skal inneholde en oversikt over eiendommer som blir berørt, og kart som viser hvordan de blir berørt. Kontakt tiltakshaver dersom informasjonen er mangelfull. Mange tiltakshavere har en egen grunneierkontakt, som du kan be om å få snakke med.

Berørte grunneiere/rettighetshaver har rett til å klage på vedtak
Hvis du er part i saken, så kan du klage på vedtaket. For eksempel er du part i saken hvis det blir gitt ekspropriasjonstillatelse for en eiendom du eier eller har rettigheter til.

Andre med rettslig klageinteresse har rett til å klage på vedtak
De som har rettslig klageinteresse kan klage på vedtaket. Hvem dette er, avhenger av klagerens tilknytning til saken og må vurderes i det konkrete tilfellet. For eksempel vil en lokal naturvernorganisasjon normalt ha klagerett på vedtak som berører naturen innenfor foreningens område.

Berørte grunneiere/rettighetshavere har rett til dekking av utgifter til nødvendig juridisk bistand
Les mer om dette i en egen fane under.

Dersom din grunn blir direkte berørt av en utbygging har du bl.a rett til dekking av utgifter til nødvendig juridisk bistand for å ivareta dine interesser.

Vi anbefaler at du først kontakter søker for å få klarhet i hvilken praksis de har for dekning av juridisk bistand. Blant annet kan det kreves at grunneiere går sammen om en felles advokat. Du kan inngå avtale med søker om utgiftsdekning.

Hvis du ikke blir enig med søker, må spørsmålet om hvilke sakskostnader du kan få dekket avgjøres av skjønnsretten, eller av Justisdepartementet dersom det ikke blir avholdt skjønn. Hvis du bruker juridisk bistand ut over det søker sier seg villig til å dekke, er det altså en risiko for at du ikke får dekket alle utgiftene.

Dersom det tar lang tid før skjønnsbehandling av ekspropriasjonssaken, kan du kreve forskuddsdekning av nødvendige utgifter. NVE kan fatte vedtak om forskuddsdekning. Et eventuelt forskudd trekkes fra det endelige beløpet som fastsettes ved skjønnet. NVE er ikke involvert i skjønnsprosessen.

Utgifter knyttet til konsesjonssaken, som juridisk bistand til utarbeidelse av høringsuttalelser og annen kontakt med NVE, dekkes ikke.

Tiltakshaver kan søke NVE om tillatelse til å ekspropriere nødvendig grunn og rettigheter til å bygge elektriske anlegg. Ekspropriasjon innebærer at du kan måtte avgi grunn eller bruksrett til deler av din eiendom mot kompensasjon, uten at du selv ønsker å inngå avtale om det.

Etter at du er gjort kjent med en søknad om ekspropriasjon, kan du ikke gjøre endringer på eiendommen din som kan hindre, vanskeliggjøre eller øke kostnadene med inngrepet det er søkt ekspropriasjon for. Ta kontakt med søker for å avklare hva du kan foreta deg på eiendommen.

Frivillige avtaler
Tiltakshavere som har behov for grunn eller rettigheter skal forsøke å oppnå frivillige avtaler med berørte grunneiere, dvs. at dere blir enige om overføring av eiendoms- og bruksrett mot en avtalt økonomisk kompensasjon.

Ofte søker tiltakshaver om ekspropriasjon og eventuelt forhåndstiltredelse samtidig med at de søker om konsesjon, i tilfelle de ikke klarer å inngå frivillige avtaler med grunneiere/rettighetshavere.

Hvor det er få grunneiere/rettighetshavere som er berørt, krever NVE at tiltakshaver skal ha gjort et tilstrekkelig forsøk på å inngå frivillige avtaler før de søker om ekspropriasjon. NVE krever ikke dette for lange ledninger med mange grunneiere og gjerne flere traséalternativer. 

En tillatelse til ekspropriasjon omfatter normalt alle grunneiere og rettighetshavere som berøres av anlegget som gis konsesjon, men det forutsettes at en ekspropriasjonstillatelse kun benyttes der utbygger og grunneier ikke blir enige om minnelig avtale.

Ekspropriasjonstillatelsens varighet
Dersom ekspropriasjonstillatelsen ikke blir tatt i bruk, dvs. at skjønn ikke er krevd av den som har fått tillatelsen innen et år fra endelig vedtak, faller tillatelsen bort. Denne fristen kan ikke forlenges, men nettselskapet kan søke NVE om ny ekspropriasjonstillatelse.

Kompensasjon
Økonomisk kompensasjon for ekspropriasjon fastsettes gjennom rettslig skjønn. Kompensasjonen skal gjenspeile det økonomiske tapet for deg som grunneier.

Dersom NVE gir tillatelse til forhåndstiltredelse kan grunneier/rettighetshaver kreve forskudd på erstatningen. Dersom partene ikke blir enige om størrelsen på forskuddet, vil NVE kunne fastsette det etter anmodning.

Forhåndstiltredelse
Forhåndstiltredelse betyr at nettselskapet kan begynne å bygge før skjønnsretten har behandlet erstatningsspørsmålet.

Det er vanlig at nettselskapet søker om forhåndstiltredelse samtidig som det søkes om ekspropriasjonstillatelse, og du må derfor uttale deg til begge søknadene samtidig.

Tillatelse til forhåndstiltredelse gis normalt ikke før søker har fremmet krav om skjønn i ekspropriasjonssaken.