Publisert 12.12.2023

Reviderte økodesign - og energimerkeforordninger for husholdningstørketromler er vedtatt i EU

Økodesignforordning 932/2012 og energimerkeforordning 392/2012 er revidert. Den reviderte økodesignforordningen trer i kraft i EU den 12.12. 2023 mens den reviderte energimerkeforordningen trer i kraft i EU den 1.1 2024. EU-kommisjonen har beregnet at de to reviderte forordningene til sammen vil kunne bidra med en årlig elektrisitetsbesparelse på 0,6 TWh/år fra 2030 og 1,7 TWh/år fra 2040. 

Les revidert økodesignforordning: Kommisjonsforordning (EU) 2023/2533 av 17. november 2023 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF med hensyn til krav til miljøvennlig utforming av husholdningstørketromler som endrer kommisjonsforordning (EF) nr. 1275/2008 og opphever kommisjonsforordning (EU) nr. 932/2012

Økodesignforordningen får anvendelse fra: 1. juli 2025.  Artikkel 6 får umiddelbar virkning ved ikrafttredelsen av forordningen, dvs 12. desember.

De viktigste endringene i den reviderte forordningen
Det innføres to nye bestemmelser i artikkel 6 og 7 om omgåelse av regelverket og programvareoppdateringer:
Artikkel 6 Omgåelse
Artikkelen er ny, og den handler om forbud mot å bringe i omsetning og ta i bruk produkter som er utformet slik at modellens ytelse automatisk endres i en testsituasjon i den hensikt å oppnå gunstigere verdier i teknisk dokumentasjon eller annen type dokumentasjon. Produsenter, importører eller ansvarlige representanter kan ikke utarbeide egne testbeskrivelser som endrer produktenes oppførsel eller egenskaper i den hensikt å oppnå gunstigere testresultater. De samme aktørene kan heller ikke bringe i omsetning produkter som er utformet slik at de kort tid etter ibruktagningen endrer oppførsel eller egenskaper slik at opplyste verdier for regulerte parametere forverres  
Artikkel 7 Programvareoppdateringer
Programvare- og fastvareoppdateringer må ikke forverre noen av de opplyste verdiene for en husholdningstørketrommel når målingen utføres i henhold til den testmetode som var gjeldende på det tidspunkt tørketrommelen ble bragt i omsetning eller tatt i bruk. Som følge av at en oppdatering avvises, må det heller ikke skje noen endring av noen av de opplyste verdiene for en husholdningstørketrommel når målingen utføres i henhold til testmetoden som var gjeldende på det tidspunkt tørketrommelen ble bragt i omsetning eller tatt i bruk.

Økodesignkravene - eksempler (vedlegg II)
Energieffektivitetskravene skjerpes slik at tørketromler som ikke er utstyrt med varmepumpeteknologi vil utfases fra markedet fra 1. juli 2025.
Det innføres ressurseffektivitetskrav i tråd med målet om en sirkulær økonomi. Det stilles krav til: 
- Tilgjengelighet av en lang rekke nærmere angitte reservedeler i en periode på ti år etter at den siste enheten er brakt i omsetning
- Maksimal leveringstid av reservedeler på inntil femten dager etter at bestillingen er mottatt
- Tilgang på reparasjons- og vedlikeholdsinformasjon
- Tilgjengelighet av programvare- og fastvareoppdateringer i minimum ti år etter at den siste enheten av en modell er bragt i omsetning, og disse programvare- og fastvareoppdateringene skal leveres gratis
- Informasjon om kjølemedier. Det skal informeres om kjemisk navn på kjølemedier. Informasjonen skal plasseres lett synlig på utsiden av apparatet, feks på baksiden.
- Krav til demontering med tanke på materialgjenvinning og resirkulering samtidig som man unngår forurensning. Tørketromlene skal utformes slik at materialer og komponenter nærmere angitt i vedlegg VII i Direktiv 2012/19/EU (WEEE-direktivet), kan fjernes ved hjelp av vanlig tilgjengelig verktøy.

Les revidert energimerkeforordning: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2023/2534 av 13. juli 2023 som utfyller forordning (EU) 2017/1369 av europaparlamentet og rådet med hensyn til energimerking av husholdningstørketromler og som opphever delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 392/2012

Energimerkeforordningen får anvendelse fra 1. juli 2025. 

Viktigste endringer
Energiklassene er reskalert slik at skalaen går fra A til G og at energiklasse A er tom ved første gangs introduksjon av energimerket. På energimerket er det også innført en skala for lydeffektnivået. Dette vi hjelpe brukeren til å sammenligne lydeffektnivået hos ulike tørketrommelmodeller. Kondenseringseffektivitetsskalaen er endret fordi alle nye modeller har en kondenseringseffektivitet over 80 % samt at det reelt sett ikke lenger finnes tørketromler med dårlig kondenseringseffektivitetsklasse etter gjeldende skala.

De reviderte forordningene vil gjennomføres i Norge dersom EØS-komiteen beslutter å innlemme forordningene i EØS-avtalen.