Publisert 01.11.2019 , sist oppdatert 06.03.2024

Vindressurser

På oppdrag fra NVE har Kjeller Vindteknikk gjennomført en landsomfattende kartlegging av vindressursene over fastlands-Norge og havområdene utenfor.

Kartene har en horisontal oppløsning på 1x1 km og gir en beregnet årsmiddelvind i en høyde på henholdsvis 50, 80 og 120 meter over bakken. Kartene er tilgjengelig som nedlastbare PDF-filer. I tillegg til vindkart er det også utarbeidet kart over terrengkompleksitet og ising med samme oppløsning (1x1 km). Terrengkompleksitetskartet gir en indikasjon på hvor utsatt et område vil være for turbulente vindstrømmer. Turbulente vindstrømmer kan være en utfordring for vindkraftverk og vil normalt bidra til redusert kraftproduksjon og økt slitasje på turbinen. Ising på turbinblader kan i utsatte, spesielt høyereliggende, områder være et stort problem og bl.a. bidra til redusert turbinvirkningsgrad som får betydning for årsproduksjonen.

NVE har også kartlagt det norske vindkraftpotensialet til havs. I gruntområder med dybder mindre enn 20 m er utbyggingspotensialet anslått til å være fra 6 000 til 30 000 MW avhengig om kravet til minsteavstand fra land settes fra 1 til 10 km.

I beregningene har en tatt hensyn til dybdeforhold og avstand til fastlandet. Det er også tatt hensyn til at utbygginger ikke skal skje i områder som er vernet mot tekniske inngrep. Særskilte skadevirkninger av miljømessig og annen karakter er derimot ikke vurdert.  Det er heller ikke tatt hensyn til begrensninger som følge av økonomi, skipstrafikk og forsvaret. I praksis vil derfor bare en liten del av det påviste fysiske potensialet kunne bygges ut.

Vindkraftpotensialet utenfor norskekysten er nærmere beskrevet i NVE-rapport 9/2008.