139/6 Rekarvasselva - NVE

Vernegrunnlag: Urørthet. Vassdraget er viktige deler av et attraktivt og variert landskap der vann utgjør en stor del av feltet. Utfyller nasjonalpark. Viktig for friluftsliv og reindrift.

Rekarvasselva ligger nord for og med utløp i Store Namsvatn, i Rørvik kommune i Nord-Trøndelag.

Landskapet er preget av en småmosaikk av skog og myr. Største vann, Vestre Rekaren, ligger i nord og øvre del av feltet. Mer sentralt i vassdraget, 565 moh, ligger Austre Rekaren på 1,2 km2. I tillegg har vassdraget en rekke mindre vatn. Store Namsvatn er regulert, med en øvre grense på 455 moh.
Feltet er en del av et samisk kjerneområde med lange brukstradisjoner, og rundt Rekarvatn er det flere gammetufter og andre kulturminner knyttet til samisk kultur.
Vassdraget grenser til Børgefjell nasjonalpark og sammen med denne har området store, urørte villmarksarealer med stor verdi for friluftslivet. Omtrent hele området er INON-registrert.