Publisert 28.01.2009 , sist oppdatert 07.06.2023

247/1 Karpelva (Siidejohka)

Vernegrunnlag: Anbefalt type- og referansevassdrag. Karpelva (Siidejohka) renner ut i Jarfjorden ca. 20 km fra Kirkenes. 

Nedre del av elva. (Foto: Sylvia Smith-Meyer, 2016)

Beliggenhet sør for ytre Varangerfjorden. Vassdraget markerer overgangen fra et heilandskap i nord til viddepreg lenger sør. De vernede vassdragene Tårnelva, Grense Jakobselv og Karpelva utgjør samlet en helhet lengst øst i Norge. Kulturminneverdier. Viktig for reindrift og friluftsliv som jakt og fiske (laks).

Karpelva (Siidejohka) renner ut i Jarfjorden ca. 20 km fra Kirkenes. Deler av nedbørfeltet ligger i Russland. Flere sideelver drenerer til hovedelva. De to største vannene er Nedre Hundvatnet og Særdivatnet.

Berggrunnen består hovedsakelig av glimmergneis og granitt. Landformene er forholdsvis ensartede. Fra et kystpreget landskap i nord går det over i rolige viddeformer i sør. Den norske delen av feltet er dekket av tett bjørkeskog. For øvrig særpreges feltet av et blokkrikt landskap. Det er også en del myrer, vann og tjern i feltet. Karpelvas nedbørfelt inneholder viktige viltbiologiske kvaliteter, blant annet på grunn av sin østlige beliggenhet. Her finnes biotoper for bjørn, elg, rovfugler og ryper. Elva er en smålakselv.

Feltet brukes som helårsbeite for rein. Karpelva nyttes til jakt, fiske og friluftsliv. I vassdragets nedre del er det noe bebyggelse og landbruksvirksomhet, mens resten er uten tekniske inngrep. .

Fakta

Fylke: Troms og Finnmark
Kommune: Sør-Varanger
Vernetidspkt: 1986 (Vp III)
Vassdragsnr: 247.3Z
Areal i Norge (vernet): 110 km²
Totalt areal: 140 km²
Største vann: Beanajavri 0,6 km²: 171 moh.
Høydenivå: 405 - 0 moh