Publisert 28.01.2009 , sist oppdatert 07.06.2023

244/2 Munkelva (Uvdu)

Vernegrunnlag; Vassdragets forgreinete elvesystem med mange vann og store myrområder er sentrale deler av et lavtliggende landskap sør for Varangerfjorden. Markerte terrasseflater i de slake dalsidene. Landskapet med tilhørende biomangfold og elveløpsformer er viktige deler av naturmangfoldet. Viktig for friluftslivet, særlig fiske.

Nedre del av vassdraget. (Foto: Sylvia Smith-Meyer, 2016)

Munkelva (Uvdu) ligger øst for Neidenelva. I likhet med Neidenelva har Munkelva sine kilder i Finland. Fra riksgrensen renner elva i en svært vid dal med store myrvidder og bjørkeskog langs elva og i de nedskårne sidebekkene. Den vide dalbunnen har på begge sider markerte terrasser opp mot knudrete, vannrike fjellpartier. Munkelva går i lange, rolige partier avbrutt av friske stryk ut mot bunnen av Munkefjorden.

Munkefjorden danner et sammenhengende våtmarks- og gruntvannsområde utover til Neidenelvas deltaområde. Hele dette området er vernet som naturreservat. Området er et viktig rasteområde for våtmarksfugl, og de store strandengene har en interessant vegetasjon med stort innslag av arktiske og østlige planter.

De store myrviddene, Enaremyrene, er nordlige utløpere av de store finske myrene, og et av de største sammenhengende myrkompleksene i Varanger. Foruten ender og vadere hekker også sårbare rovfuglarter i feltet.

Munkelva er en god lakse- og sjøørretelv. Båt eller kano er egnet framkomstmiddel langs den forholdsvis stilleflytende elva. E6 krysser elva ved utløpet. I nedre del av dalen ligger også noen hytter. Feltet ellers er lite påvirket av tekniske inngrep.

Fakta

Fylke: Troms og Finnmark
Kommune: Sør-Varanger
Vernetidspkt: 1973 (Vp I)
Vassdragsnr: 244.4Z
Areal i Norge (vernet): 176 km²
Største vann: Palojarvi 1,1 km²: 207 moh. 
Høydenivå: 300 - 0 moh