Publisert 28.01.2009 , sist oppdatert 07.06.2023

241/3 Nyborgelva (Bruelva) (Rovvejohka)

Vernegrunnlag: Lite og lavtliggende vassdrag med mye myr innerst i Varangerfjorden. Biomangfold bl.a. knyttet til fugler som bruker myrkomplekset er viktige deler av naturmangfoldet.

Nedre del av vassdraget. (Foto: Sylvia Smith-Meyer, 2016)

Nyborgelva (Bruelva) (Rovvejohka) er det minste av de vernede vassdragene i Finnmark. Nedbørfeltet grenser mot Meskelva i øst og har utløp i Meskfjorden ved Nyborg.

Elva renner gjennom et flatt myrlandskap. Særlig den sørlige delen av myrkomplekset har permanente frostformer i myra, palser. Deler av myrpartiet mot Rovvejohka er et rikmyrparti. Øvre del av myrkomplekset er rik på vadefugl, særlig brushane og enkeltbekkasin.

Feltet er preget av menneskelig virksomhet. E6 følger hovedelva en lengre strekning i vest. Varangerbotn er et viktig knutepunkt for kraftlinjer og veinett.

Fakta

Fylke: Troms og Finnmark
Kommune: Nesseby
Vernetidspkt: 1973 (Vp I)
Vassdragsnr: 241.4Z
Areal: 31 km²
Største vann: Rovvejavri, 0,4 km²: 119 moh.
Høydenivå: 242 - 0 moh