Publisert 28.01.2009 , sist oppdatert 07.06.2023

211/1 Fjorddalsvassdraget

Vernegrunnlag: Urørthet. Anbefalt referansevassdrag. Beliggenhet. Kystvassdragets bre og elver drenerer mot nord og er viktige deler av et særpreget og kontrastrikt landskap med kort avstand fra høyfjell til fjord. Brepåvirkning, elveløpsformer og aktive prosesser med tilhørende landformer inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Kulturminneverdier.

I nedre deler er det utviklet en 3 km lang elveslette der hovedelva har et meandrerende løp. (Foto: Jens Aabel, sept 1989)

Fjorddalsvassdraget er et lite kystvassdrag som kommer fra Øksfjordjøkulen og drenerer mot nord, til utløp i indre del av Nuvsfjorden. Vassdraget er brepåvirket og næringsfattig. De naturfaglige verdiene er store, særlig knyttet til landskap og geologisk mangfold.

Øvre deler er dominert av breen, og en relativt stor del av Øksfjordjøkulen drenerer til vassdraget. I tillegg til denne er de indre delene av nedbørfeltet dominert av stein, fjell og blokkmark uten vegetasjon. Store mengder sedimenter transporteres ned i den flate dalbunnen og videre ut mot fjorden. Området er dominert av aktive geologiske prosesser. 

I øvre deler akkumuleres grovmaterialet fra breen på en sandur. En rekke endemorener viser breens utvikling.

Nedre deler består av en vid, 3 km lang elveslette hvor hovedelva har et meandrende løp omkranset av vierkratt og kjerr. Bjørk vokser sporadisk langs de bratte dalsidene, som er vegetasjonsdekket opp til ca. 300 moh.

Det er tallrike spor etter steinalderboplasser langs kysten.

De nederste 100 meterne går elva i stryk før utøpet i sjøen. Her er det dannet et markert og instruktivt delta.

Nedbørfeltet er nesten uten inngrep.

Fotosider:

211-1_Fjorddalsvassdraget_flyfoto_fotoside.pdf

211-1_Fjorddalsvassdraget_utløp_fotoside.pdf

Fakta

Fylke: Troms og Finnmark
Kommune: Loppa
Vernetidspkt: 1993 (Vp IV)
Vassdragsnr: 211.4Z
Areal: 19 km²
Største vann: Uten navn: 0,03 km², 475 moh.
Høydenivå: 1204 - 0 moh