Publisert 02.02.2009 , sist oppdatert 27.06.2023

027/2 Bjerkreimsvassdraget

Vernegrunnlag: Anbefalt typevassdrag for regionen. Størrelse og beliggenhet sørvest i Norge. Vassdragets sterkt forgrenete elvesystem med flere store vann er sentrale deler av et variert og særpreget landskap preget av berggrunnstruktur og løsmasser. Elveløpsformer med tilhørende aktive prosesser, isavsmeltingsformer, skredformer, botanikk, fuglefauna, landfauna og vannfauna inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Store kulturminneverdier. Viktig for friluftslivet.

Elver og bekker i ulike størrelser er viktige bidrag til variasjonen i landskapet. Her fra Bjordal i Ørsdalen. (Foto: Sylvia Smith-Meyer, mai 2008)

Bjerkreimsvassdraget strekker seg fra Suldalsheiene til kysten av Sørvestlandet og omfatter store deler av Høg-Jæren, Dalane og deler av Ryfylke. Utløpet er i Tengsfjorden rett nord for Egersund.

Dreneringsmønsteret er sterkt forgreinet med mange små og store vann. En nordøst-sørvestgående strøkretning i den gneisholdige berggrunnen, har gitt de regionale landformene i øst og nord hvor høyfjell dominerer opp mot 1000 moh., og med dypt innskårete vann (fjordsjøer). Maudalen, Austrumdalen, Ørsdalen har alle denne retningen. De avlange vannene, som Ørsdalsvatn og Indre Vinjavatn, fremhever den geologiske strukturen og forsterker landskapsformen. Stedvis krysser elver strøkretningen og fra fjellene faller småelver ned dalsidene. Under isavsmeltingen ble dreneringsløpene stedvis sperret av ras og breis, og dannet nye løp. Flere steder ble det også avsatt terrasser som bidrar til å vise den tids utvikling, og som nå er viktige i dagens landskap.

Terrenget i vest er lavere, opp mot 500 moh., småkupert og mer avrundet. Sjevelandsåna med tilsig fra Osland er den viktigste elven fra vest.

Elvene renner samlet gjennom Eikjevatn og Fotlandsvatnet til Tengs. Samlet dekker vann over 1 km2 hele 13 % av det totale arealet.

Den sørligste delen ligger i  et småkupert landskap der berggrunnen i stor grad består av anortositt.

Landformene og dannelseshistorien har skapt et særpreget og variert landskap hvor vassdraget har en svært viktig funksjon. Beliggenheten på Sørvestlandet tilsier også store verdier knyttet til biologisk mangfold og kulturminner. Vassdraget er mye brukt til friluftsliv.

 

Fotosider:

027-2_Bjerkreimvassdraget_Austrumdalsvatn_fotoside.pdf

027-2_Bjerkreimvassdraget_Bjordal_Ørsdalen_fotoside.pdf

027-2_Bjerkreimvassdraget_terrasse_elveløp_fotoside.pdf

027-2_Bjerkreimvassdraget_utløp_fotoside.pdf

027-2_Bjerkreimvassdraget_Vinjavatn_Gloppedalsura_fotoside.pdf

027-2_Bjerkreimvassdraget_Ørsdal_fotoside.pdf

027-2_Bjerkreimvassdraget_Ørsdalsvatn_fotoside.pdf

Fakta

Fylke: Rogaland, Vest-Agder
Kommune: Bjerkreim, Sirdal, Gjesdal,
Vernetidspkt: 2005 (Suppl)
Areal:  703 km²
Areal største vann: Ørsdalsvatnet 12,6 km²: 64 moh.
Høydenivå: 1018-0 moh.