Publisert 29.01.2009 , sist oppdatert 07.06.2023

002/5 Tromsa

Vernegrunnlag: Østlig sideelv til Gudbrandsdalslågen i Glomma. Vassdragets elver og myrområder er sentrale deler av et karakteristisk og attraktivt landskap med viddepregete fjellområder, og dalsiden sterkt nedskåret i et trangt, dypt elvejuv. Elvesystemer, elveløpsformer, botanikk, landfauna og vannfauna inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Store kulturminneverdier. Viktig for friluftslivet.

Tromsa er et østlig sidevassdrag til Gudbrandsdalslågen med utløp ved Fåvang. Høyeste punkt er Ringebufjellet ved Store Kvien 1 350 moh.

Vassdraget starter i et fjellvidde landskap og har skåret seg ned i et trangt, dypt elvejuv på vei ned mot hoveddalen. Dette er typisk for østlige sidevassdrag til Gudbrandsdalen. Naturfaglig er det knyttet store verneverdier til slike elvesystemer.

Store deler av de øvre områdene er myrlendte. Elvesystemet i øvre del er forgreinet: fra nord kommer Breie; Veitåa drenerer de midtre og Store Tromsa de sørligste delene av nedbørfeltet. Ned mot hoveddalen har elva skåret seg kraftig ned i et trangt, dypt elvejuv.

Den markerte dalen danner en av Midt-Gudbrandsdalens frodige og rike elvekløfter, hovedsakelig dekket av granskog. Undervegetasjonen har stort innslag av høystaudesamfunn, og her finnes sjeldne planter knyttet til fuktige, skyggefulle voksesteder. Den sjeldne sudetlok er påvist. Også i fjellet er det plantesamfunn knyttet til kalkholdige voksesteder, med karakteristiske reinroseheier. Flere av myrene har artsrike plantesamfunn. Myrene har en artsrik fuglefauna, spesielt i tilknytning til Breitjørna i nord. Her finnes mange arter ender og vadefugler, også trane hekker i feltet.

Stølsdrift preger sentrale deler av nedbørfeltet, og mange dyregraver, bogastiller og fangstanlegg for elg viser at det har vært et viktig fangstområde. Seterlandskapet er vakkert, og sammen med de ulike hustypene som representerer forskjellige utviklingstrinn i seterbrukets historie, har det stor verneverdi.

Ringebufjellet nyttes til friluftsliv og har flere attraktive hyttegrender. I nordøst og sørøst ligger forholdsvis urørte områder. DNTs rutenett går gjennom øvre del av nedbørfeltet. Ved utløpet er det tilrettelagt for friluftsliv med bl.a. badeplass.

Fakta

Fylke: Innlandet
Kommune: Ringebu, Øyer
Vernetidspkt: 1993 (Vp IV)
Vassdragsnr: 002.DEZ
Areal: 323 km²
Areal alle vann: 
Største vann: Indre Breidtjørna: 0,3 km², 1144 moh.
Lengde elver:
Høydenivå: 1350 - 183 moh