Publisert 22.10.2015 , sist oppdatert 24.06.2022

Analyser

Mengden sedimenter i vannet i vassdragene våre varierer svært mye. Det kan være mer enn hundre ganger større mengder sedimenter i prøver fra målestasjoner med de høyeste verdiene, sammenliknet med de laveste. Prøvene tas på en slik måte og på slike steder at de skal være representative for ulike typer terreng og ulike høyder over havet i et vassdrag.

Sedimentlaboratoriet

Vannprøver (0,3 – 0,8 l) tas vanligvis med automatiske prøvetakere som programmeres til å ta prøver fra 1 til 4 ganger i døgnet. Hyppige forandringer i vannføringen i elven krever flere prøver for å følge utviklingen.

De fleste prøvene som analyseres i sedimentlaboratoriet er tatt i Norge. Men i forbindelse med bistandsprosjekter mm. hender det at prøver fra utlandet analyseres. Disse prøvene kan skille seg svært fra de norske prøvene både hva angår mengde og type sedimenter.

 

Filtrering av sedimenter. Foto: Stine Gytri
Filtrering av sedimenter. Foto: Stine Gytri

Analyser og tjenester

Konsentrasjonsanalyse

Vannprøver filtrerers gjennom et filter der alle partikler større enn 1,2 µm holdes tilbake. Hvert filter tid- og sted festes via et unikt strekkodenummer der vekten til filteret er lagret og kan trekkes fra totalvekten til slutt.

Etter filtrering, tørkes filtrene i tørkeskap. Før prøven veies, fjernes partikler større enn 500 µm vha sikting, da dette ikke inngår i suspendert materiale.

I den første veiingen bestemmes totalmengde tørrstoff av organisk og uorganisk materiale. Mengde organisk materiale bestemmes ved glødetap. Filteret er laget av glassfiber og er intakt også etter en glødeprosess ved høy temperatur (480°C). Etter avkjøling veies prøven på nytt og konsentrasjonen av minerogent innhold kan beregnes på bakgrunn av denne vekten og prøvevolumet. Vekten har en nøyaktighet på 0,1 mg og bidrar til presise resultater, noe som er kritisk særlig for små konsentrasjoner.

Forholdet mellom minerogent og organisk materiale varierer i ulike vassdrag avhengig av fysiske og biologiske forhold i vassdragene.

 

Filtrering av vannprøver. Foto: Gaute Lytskjold
Filtrering av vannprøver. Foto: Gaute Lytskjold

Kornfordeling av fint materiale

Prøven filtreres på membranfilter der materiale over 0,45 µm holdes tilbake og kan isoleres for videre analyse. Organisk materiale oksyderes bort, og den gjenværende uorganiske delen tilsettes instrumentet og sirkulerer i vannstrømmen.

Vha. detektorer registreres vinkelen til reflekterte laserstråler som treffer hver og en partikkel. Små partikler reflekterer laserstrålen i store vinkler, mens store partikler reflekerer små vinkler.

Programmet måler summen av alle partiklene og gir et nøyaktig bilde av hvordan sammensetningen i prøven er fordelt, størrelsemessig.

Instrument for laserdiffraksjon. Foto: Stine Gytri
Instrument for laserdiffraksjon. Foto: Stine Gytri

Kornfordeling av grovt materiale

Det utføres kornfordelingsanalyser av grovt materiale (sand, stein, og grus) fra jordprøver, bunnprøver og fluvialt materiale fra elver. Analysene foregår ved sikting.

Siktesats med forskjellig gitterstørrelse. Foto: Stine Gytri
Siktesats med forskjellig gitterstørrelse. Foto: Stine Gytri