Publisert 11.02.2022 , sist oppdatert 01.12.2023

Norges breer kartlagt på ny

Ny kartlegging viser at det totalet brearealet i Norge er 2328 km2. Dette er en reduksjon på 14 prosent, sammenliknet med perioden 1999-2006.

Breer og fonner er en del av norsk natur. Breer er svært sensitive for klimaendring og tilpasser størrelsen ved å krympe eller vokse når klimaet endrer seg. Breene i Norge har blitt kartlagt flere ganger tidligere fra topografiske kart, flybilder og satellittbilder. Nå har NVE kartlagt breer og fonner i Norge på ny med Sentinel-2 satellittbilder fra 2018 (Nord-Norge) og 2019 (Sør-Norge). Det totale brearealet for Norge er 2328 km2 og har minket med 14 % siden forrige kartlegging, som ble gjort med Landsat satellittbilder for perioden 1999-2006. Seksti prosent av brearealet ligger i Sør-Norge, mens 40 prosent av brearealet ligger i Nord-Norge.

I denne kartleggingen er det med flere breer og fonner. Det skyldes at Sentinel-2 satellittbildene har bedre oppløsning enn Landsat satellittbildene NVE brukte i forrige atlas (10 m i stedet for 30 m). Derfor kan vi nå kartlegge mange mindre enheter. Det skyldes også at en del breer har delt seg i flere deler pga bresmeltingen.

Bresmeltingen har også ført til at nye bresjøer har dukket opp i kanten av breene. NVEs kartlegging av bresjøer viser at det har blitt dannet over 350 nye bresjøer siden forrige breatlas 1999-2006. Mange av disse er nokså små. Flere sjøer er ikke lenger i direkte kontakt med breen pga bresmeltingen i senere år.

Den nye publikasjonen fra NVE gir oversikt over totalt breareal per fylke, over de største breene i landet og en del andre fakta om breer og fonner i Norge.
Publikasjonen ‘Breer og fonner i Norge’ ligger her: https://publikasjoner.nve.no/rapport/2022/rapport2022_03.pdf

Den nye brekartleggingen fra Norge er et bidrag til Copernicus bretjeneste og CryoClim. Se tidligere breatlas: Breatlas / Glacier Inventories - NVE

Det nye breatlaset kan ses i NVEs digitale breatlas som er en del av NVEs kartkatalog.

Referanse:
Andreassen, L.M. (2022) Breer og fonner i Norge. NVE Rapport 3-2022, 48 s.