Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 21.12.2009 , sist oppdatert 15.06.2021

Breatlas / Glacier Inventories

Den første oversikten over breer i Norge ble sammenstilt av Olav Liestøl og publisert i Hoel og Werenskiold (1962) og laget som en liste. I 1969 ble det første detaljerte atlaset utgitt for breer i Sør-Norge. Det nyeste breatlaset er basert på Landsat satellittbilder fra perioden 1999-2006 og dekker hele Norge. 

The first detailed list of the numbers and areas of glaciers in Norway was made by Olav Liestøl and published in Hoel and Werenskiold (1962). The first detailed glacier inventory of southern Norway was published in 1969. The most recent inventory is the first covering all of Norway and was based on Landsat imagery from 1999-2006.

_________________________________________________________________

Inventory of Norwegian glaciers (2012):

Alle norske breer kartlagt ved hjelp av optiske satellittbilder fra Landsat-satelitten i perioden 1999-2006. En metode som utnytter forskjellen i de spektrale egenskapene til bre og snø sammenlignet med annet overflatetyper ble benyttet. Sammensatte breer ble delt inn i breenheter. Alle breer og breenheter ble tildelt en unik ID.  Brenavn ble hentet fra Statens kartverks databaser, og ble tilordnet både breenheter og sammensatte breer. Breene i Sør-Norge utgjør 57% av brearealet (1523 km2), mens breene i Nord-Norge dekker 43% av arealet (1169 km2). Breer og flerårige snø- og ismasser utgjør dermed ca. 0,7% av landarealet i Norge. Selv om det er mange breer i Norge, er det de store breene som utgjør det meste av arealet. De ti største breene utgjør alene nesten halvparten av brearealet i Norge, og de 40 største breene utgjør til sammen 66% av det totale brearealet.  Jostedalsbreen dekker 474 km2.

All glaciers mapped using Landsat imagery over 1999-2006.

Referanse /Reference: L. M. Andreassen, S. H. Winsvold (eds.), F. Paul & J. E. Hausberg, 2012: Inventory of Norwegian glaciers. NVE Rapport 38, Norges Vassdrags- og energidirektorat, 236 s.

Bestilling: Breatlaset som bok kan bestilles fra NVE ved å sende en  e-post til biblioteket@nve.no merket 'Breatlas 2012'. Husk å oppgi fullt navn og adresse

To order a hard-copy: Send an e-mail to biblioteket@nve.no showing "Breatlas 2012" in the title. Remember to give your full name and address.    

Nedlasting /download: Inventory of Norwegian glaciers. (PDF 27 MB) 

 


Atlas over breer i Sør-Norge (1988): Inneholder beskrivelse av alle breer i Sør-Norge basert på flybilder tatt i perioden 1969-1986 og topografiske kart. I tillegg finnes informasjon om brefrontvariasjoner, massebalanse m.m.

Atlas of glaciers in southern Norway: Contains a description of all glaciers in southern Norway based on aerial photographs taken 1969 - 1986 and maps. Information about front variations, mass balance etc. Tables in English, but text is mainly in Norwegian. Glacier map included.

Reference: Østrem, G., K. Dale Selvig & K. Tandberg. 1988. Atlas over breer i Sør-Norge. Meddelelse nr 61, Hydrologisk avdeling, NVE. 248 s.

 

Nedlasting:

Atlas of glaciers in southern Norway 1988 - low resolution (PDF 14.6 MB)

Atlas of glaciers in southern Norway 1988 - high resolution (PDF 93.7 MB)


Atlas over breer i Nord-Skandinavia (1973): Inneholder beskrivelse av alle breer i Nord-Skandinavia basert på flybilder og topografiske kart. I tillegg finnes informasjon om morfologi, brevariasjoner, m.m.

Atlas of glaciers in northern Scandinavia: Contains a description of all glaciers in northern Scandinavia based on aerial photograhs and maps. Information about morphology, glacier variations, etc. Tables in English, but text is mainly in Norwegian. Two glacier maps included.

Reference: Østrem, G., N. Haakensen & O. Melander. 1973. Atlas over breer i Nord-Skandinavia. Meddelelse nr 22 fra Hydrologisk avdeling, NVE, og Meddelande nr. 46 från Naturgeografiska institutionen, Stockholms Universitet, 315 s.

 

Nedlasting/download:

Atlas of glaciers in northern Scandinavia 1973 - low resolution (PDF 14.4 MB)

Atlas of glaciers in northern Scandinavia 1973 - high resolution (PDF 75.7 MB)

 

 


Atlas over breer i Sør-Norge (1969): Inneholder beskrivelse av alle breer i Sør-Norge basert på flybilder tatt i perioden 1955-1968 og kart. I tillegg finnes informasjon om brefrontvariasjoner, massebalanse m.m.

Atlas of glaciers in southern Norway: Contains a description of all glaciers in southern Norway based on aerial photograhs taken in the period 1955-1968 and maps. Information about front variations, mass balance etc. Tables in English, but text is mainly in Norwegian. Glacier map included.

Reference:  G. Østrem & Siegler, T. 1969. Atlas over breer i Sør-Norge. Meddelelse nr 20 fra Hydrologisk avdeling, NVE, 207 s.

Nedlasting/download:

Atlas of glaciers in southern Norway 1969 - low resolution (PDF 12.0 MB)

Atlas of glaciers in southern Norway 1969 - high resolution (PDF 48.8 MB)

 

 


List of the area and number of glaciers (1962):

Den første detaljerte oversikten over breer i Norge ble sammenstilt av Olav Liestøl i 1958 og publisert av Hoel og Werenskiold (1962). Listen var basert på topografiske kart fra Statens Kartverk (tidligere Norges Geografiske Oppmåling) i målestokk 1 : 100 000 og flybilder fra 1940-tallet og 1950-tallet. 

The first detailed list of the numbers and areas of glaciers in Norway was made by Olav Liestøl in 1958 and published by Hoel and Werenskiold (1962). The list was based on topographic maps from the Norwegian Geographical Survey (Norsk Geografisk Oppmåling) at a scale of 1:100,000 and aerial photographs from the 1940s and 1950s for some areas.

Reference: Liestøl, O. 1962. List of the area and number of glaciers. In A. Hoel and W. Werenskiold, eds. Glaciers and snowfields in Norway. Norsk Polarinstitutt Skrifter, 114.