Publisert 05.10.2023 , sist oppdatert 06.10.2023

Hydrologiske pålegg

Gebyr for kontroll, arkivering av pålagte hydrologiske undersøkelser 

Med hjemmel i Vannressursloven og de enkelte tillatelser skal eiere av reguleringsanlegg etter vedtak fra NVE utføre og bekoste de hydrologiske undersøkelser som er nødvendige for å ivareta det offentliges interesser. Kontroll av hydrologiske målinger som er pålagt, skal utføres av NVE. Kostnader ved datakontroll, arkivering av data, mm. utføres fra 2023 som en gebyrpålagt oppgave. Omleggingen fra forvatningsoppdrag til gebyr vil ikke medføre vesentlige endringer i de totale kostnadene for dem som er pålagt slike undersøkelser.

NVE følger opp krav stilt i konsesjon om reguleringsgrenser, minstevannføring og maksimal driftsvannføring er overholdt, samt at innrapporterte data tilfredsstiller kravene til kvalitet som er stilt i retningslinjene for pålagte hydrologiske undersøkelser, se www.nve.no/vann-vassdrag-og-miljo/miljotilsyn/palagte-hydrologiske-undersokelser/retningslinjer-for-palagte-hydrologiske-undersokelser/  Retningslinjene er under revisjon. Reviderte retningslinjer gjøres gjeldende 1.1.2024. 

Gebyrsatser for 2023:

Kontroll av vannføringsstasjon + rapport kr 12 300,-
Kontroll av minstevannføring kr 4 800,-
Kontroll av kraftverk, overløp, magasiner kr 4 800,-
Kontroll av grunnvannsdata kr 4 000,-
Kontroll av vanntemperatur kr 2 100,-