Publisert 07.12.2016 , sist oppdatert 19.10.2021

Dokumentasjon av sektorens kulturminner (DOKIVER)

Gjennom NVEs FOU-midler har Museumsordningen blitt tildelt midler for et tre-årlig prosjekt «Dokumentasjon av sektorens kulturminner» (DOKIVER).

Modell av Longerak kraftstasjon

Gjennom NVEs FoU-midler har NVEs kulturhistorieteam fått finansiert det treårige prosjektet «Dokumentasjon av sektorens kulturminner» (DOKIVER) 2015-2018.

Målet med prosjektet var å høyne kvaliteten på dokumentasjon av sektorens kulturminner, forenkle NVEs saksbehandling og bedre forutsigbarheten for anleggseiere. Prosjektet har gjennomgått og tilpasset elementer fra eksisterende standarder og retningslinjer, utført flere piloter for å teste ut forskjellige metoder for dokumentasjon, utarbeidet en taksonomi for fagfeltet samt utviklet et digitalt registreringsskjema. Vi har lagt vekt på åpen tilgjengeliggjøring og formidling av dokumentasjonen, slik at andre kan gjenbruke informasjonen.

Tekniske og industrielle kulturminner lar seg ofte kun bevare i begrenset omfang på grunn av hensyn til sikkerhet, vedlikehold og kostnader. St. meld. 16 (2004-2005) "Leve med kulturminner" slår fast at kulturminner som ikke kan bevares, skal dokumenteres. I oppfølgingen av sektoransvaret for kulturminner setter NVE vilkår i konsesjonssaker om kulturminnefaglig dokumentasjon ved endring eller rivning av anlegg med høy kulturminneverdi.

Dokumentasjonsstandarden tar utgangspunkt i ulike nivåer for hvor omfattende dokumentasjonen skal være. Nivåene vil kunne tilpasses hver enkelt sak og vurderes ut fra hvor omfattende tiltak som skal gjøres, og hva slags type kulturminne saken omhandler. Samarbeidspartnere og støttespillere har vært fagmiljøer internt i NVE, Kraftmuseet, Riksantikvaren og andre representanter fra kulturminneforvaltning, samt energibransjen og museer.

Prosjektets delmål:

  • Utvikle nivåer for dokumentasjon (ferdigstilt) 
  • Utvikle brukervennlig digitalt registreringsskjema med veiledning (under utvikling) 
  • Kartbasert tilgang til dokumentasjonen (under utvikling)

Veiledningen vil bestå av hjelpetekster i registreringsskjemaet og en egen nettside med mer utdypende eksempler. Nye nettsider for vassdrags- og energihistorie som også er under utvikling vil lenke sammen kart, kulturminner og dokumentasjonsprosjekter.

Ferdigstilt rapport.

Sluttkonferanse: I september 2018 arrangerte vi "DOKIVER 2018 – Hvorfor kulturminnedokumentasjon?" på Kraftmuseet i Tyssedal med deltakelse fra kulturminneforvaltning, museumssektoren og energibransjen. Presentasjonene er tilgjengelig her.

Prosjektblogg  

 

 

 

 

 

 

 

 

DOKIVER.PNG