Publisert 02.01.2021 , sist oppdatert 01.07.2021

Bygging i områder med kvikkleire

Det stilles strenge krav til de som bygger i kvikkleireområder. NVE har gitt ut en veileder som beskriver hva som må gjøres for å bygge trygt.

Avlasting av skråningstopp i Klæbu i Trøndelag. Foto: Geir B. Hagen, NVE

NVEs Kvikkleireveileder 1/2019 beskriver hvordan skredfare i områder med kvikkleire skal utredes og tas hensyn til i arealplanlegging og byggesak.

Kartlegging

Etter overordnede kartlegging er det registrert mange kvikkleiresoner i Norge. Disse er klassifisert med:

  • faregrad – sannsynligheten for at det vil gå et skred (lav - middels - høy)
  • konsekvens – om følgene av et eventuelt skred blir alvorlige eller ikke (mindre alvorlig - alvorlig - meget alvorlig)
  • risiko - produktet av sannsynlighet og konsekvens (risikoklasse 1-5)

Det er faregrad og konsekvensklasse som til sammen gir sonens risikoklasse.

Eksempel: et skred i et område med mye bebyggelse vil kunne gi meget alvorlige konsekvenser, selv om sannsynligheten (faregraden) for skred er lav. Samlet sett vil da risikoklassen bli middels.

Krav om sikringstiltak for å øke stabiliteten

Om du skal bygge i en kvikkleiresone er det ulike sikkerhetskrav som gjelder, avhengig av hvilken type bygg du ønsker å sette opp. For eksempel settes det høyere krav til sikkerhet ved bygging av et sykehus enn en garasje.

Dersom stabiliteten i en sone er for lav sammenlignet med det tiltaket som er ønsket bygget kan man gjøre tiltak som øker sikkerheten. Slike tiltak kan være å senke terrenget på toppen av en skråning og erosjonssikring/ oppfylling i bunn av skråninger o.l.

Det er kommunen som gir byggetillatelse, etter at utbygger har dokumentert god nok sikkerhet.

Eksempel:
Etter en overordnet kartlegging klassifiseres et område til faregrad høy og konsekvensklasse høy (meget alvorlig). Før noe kan bygges, må området detaljkartlegges.

Om sikkerhetsnivået er for lavt blir utbygger pålagt å gjennomføre sikringstiltak for å øke sikkerheten og eventuelt stoppe pågående erosjon.  Erosjonssikring og inngrep som forbedrer stabiliteten vil redusere faregraden.