Publisert 13.03.2018 , sist oppdatert 18.06.2021

SURF - Sustainable URban Flood management

Modelling, mitigating and predicting urban and semi-urban flooding.

Intens nedbør og påfølgende oversvømmelser i byer og tettbygde strøk påfører skader på viktig infrastruktur og kan utgjøre en helserisiko. Skader som følge av urbanflom er estimert til å ligge mellom 1.6-3.6 milliarder NOK per år og flere steder i Skandinavia har i de senere år, har opplevd ekstreme nedbørhendelser med store skader (København, Malmø og Mjøndalen).

Økt intensitet og hyppighet av kraftig nedbør er en forventet følge av klimaendringer, og sammen med en stadig vekst og fortetting av byer betyr det at Norske kommuner må forberede seg på mer utfordrende overvannsproblemer. I en undersøkelse ble det avdekket at 60 % av norske kommuner mangler kapasitet for å sikre mot skader av overvann i et endret nedbørklima, og mangler kompetanse, verktøy og prosedyrer for en bærekraftig overvannshåndtering.

I SURF prosjektet vil partnerne, Norges Vassdrags og Energi Direktorat, Meteorologisk Institutt og Oslo Vann og Avløp søke å øke urbanhydrologisk kunnskap og bygge kompetanse hos relevante institusjoner og kommuner. Vi vil studere urbanhydrologiske prosesser, responstider, ekstremverdier og strømningsveier som funksjon av urbanisering og endrede landskapstyper.

Fra vær-radar, og punktobservasjoner vil vi lage tidsserier av nedbør med høy tids- og rom oppløsning som vil være inngangsdata til hydrologiske, hydrauliske og geografisk informasjonsmodeller og som vil være grunnlag for trend- og ekstremverdi analyser. SURF vil levere et verktøy for detaljert urbanhydrologisk analyse som kan identifisere steder utsatt for oversvømmelse og kvantifisere terskler for nedbørintensiteter og -varigheter som utgjør oversvømmelsesfare. SURF vil skissere en plan for et verktøy for urban flomvarsling. Vi vil studere effekten av flomdempende tiltak som regnbed og grønne tak og studere utforming av bygater som sikre flomveier.

 

Heavy, intense rainfall and subsequent urban flooding have always posed a threat to urban infrastructure, public health and nature. Damages in Norway caused by urban stormwater are estimated to be between 1.6 and 3.6 bill. NOK per year. Several examples of extreme precipitation with associated heavy damages due to flooding are found in Scandinavia (Copenhagen, Malmø and Mjøndalen).

Climate change, leading to an increased intensity and frequency of heavy rainfall and continued urban growth will place even larger demands on urban stormwater management in Norwegian municipalities in the future. A survey of Norwegian municipalities revealed that 60 % had inadequate stormwater capacity for projected future precipitation and lacked local competence, tools and procedures for the sustainable management of urban stormwater.

The SURF project with its research partners Norwegian Water Resources and Energy Directorate, Norwegian Meteorological Institute and the City of Oslo Agency for Water and Wastewater services, intends to increase knowledge and to build expertise and competence in urban hydrology in and for relevant Norwegian institutions and municipalities.

SURF will study urban hydrological processes, their response times, extreme values and their trends and networks of flow paths as functions of urbanisation. From weather radars and point observations, we produce time series of precipitation of high temporal and spatial resolution. The time series will be used as input to hydrological, hydraulic and geographical information models and for extreme value analysis. SURF will deliver a tool for detailed urban hydrological analysis, quantifying the location of hot spots for inundation and sensitive precipitation thresholds and durations for levels of inundation. A roadmap for an urban flood forecasting system is planned. Furthermore, SURF will investigate and quantify effects of urban flood mitigating measures, such as rain beds, green roofs etc. and provide a design for streets as secure floodways.

 

Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd med bidrag fra Finans Norge, Statens Vegvesen og Norsk vann og ledes av NVE (med Thomas Skaugen som prosjektleder).

Forskningspartnere er meteorologisk Institutt (Anita Dyrrdal Verpe er med-prosjektleder) og Oslo Kommune, Vann- og avløpsetaten.

Prosjektperioden er 2018-2010.

The Norwegian Research Council with support from Finance Norway, Norwegian Water and The Norwegian Public Roads Administration finances the project, which is led by NVE (with Thomas Skaugen as project leader).

Research partners are the Norwegian Meteorological Institute (Anita Dyrrdal Verpe is co-lead) and City of Oslo Agency for Water and Wastewater.

The project period is 2018-2020.

Regnbed installer i Deichmanssgate i Oslo. Regnbed forsinker avløpet fra tak og andre tette flater slik at belastningen på avløpsnettet avtar. I SURF skal vi undersøke effekten av slike tiltak. Foto: Bent Braskerud, Oslo VAV
Regnbed installer i Deichmanssgate i Oslo. Regnbed forsinker avløpet fra tak og andre tette flater slik at belastningen på avløpsnettet avtar. I SURF skal vi undersøke effekten av slike tiltak. Foto: Bent Braskerud, Oslo VAV
Full stopp på Ring 2 i Oslo. I SURF skal vi identifisere steder i byen for lokale oversvømmelser. Hvor oppstår de og hvor mye regn må til? Foto: Bent Braskerud, Oslo VAV
Full stopp på Ring 2 i Oslo. I SURF skal vi identifisere steder i byen for lokale oversvømmelser. Hvor oppstår de og hvor mye regn må til? Foto: Bent Braskerud, Oslo VAV

Publikasjoner / Publications