Vassmagasinstatistikk veke 16 2019 - NVE

Fyllingsgrada nærmar seg 30 prosent. Ved utgangen av veke 16 var fyllingsgrada i norske magasin 31,3 prosent.

Fyllingsgrada gjekk ned med 1,2 prosenteiningar.

Medianverdien for fyllingsgrada på tilsvarande tidspunkt for åra 1999-2018 er 31,8 prosent.

Lågast magasinfylling hadde Aust-Noreg (Elspotområde 1) med 12,5 prosent, medan Sørvest-Noreg (Elspotområde 2) hadde høgast fylling med 40,6 prosent.

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 16, samt historiske verdiar og diagram er å finne i Vassmagasinstatistikken

 

Vi publiserer vassmagasinstatistikken for veke 17 torsdag 2. mai, kl. 13.00.