Publisert 20.12.2022

NVE nedjusterer midlere årsproduksjon for vannkraftverkene med 1,7 TWh

Midlere årsproduksjon for vannkraft er oppdatert med ny referanseperiode. Bedre datagrunnlag og mer tilsig gir en oppdatert middelproduksjon på 136,7 TWh.

- Med mer tilsig i den nye referanseperioden er det naturlig å tenke at middelproduksjonen går opp. Med bedre datagrunnlag ser vi at produksjonen ved flere større kraftverk har vært overestimert, og i sum går derfor middelproduksjonen ned, sier seksjonssjef i NVE, Ann Myhrer Østenby.

NVE oppdaterer referanseperioden for vannkraftproduksjon hvert tiende år.

- Ved å oppdatere referanseperioden til nyeste 30 årsperiode representerer det bedre dagens hydrologi, sier Østenby. 

Overestimerte middelproduksjonen for referanseperioden 1981-2010

NVE har beregnet vannkraftproduksjonen for perioden 1981-2010 på nytt ved hjelp av datagrunnlag som ikke var tilgjengelig ved forrige oppdatering av referanseperioden. I beregningene har vi brukt historiske produksjonsdata fra over 1200 kraftverk og bedre hydrologiske data, deriblant nytt avrenningskart . Avrenningskartet viser årlige middelverdier for avrenning i Norge og brukes blant annet til å beregne tilsig til vannkraftverk. Sammenlignet med de gamle tallene gir det nye datagrunnlaget 4,4 TWh lavere middelproduksjon for samme referanseperiode 1981-2010. 

Høyere tilsig i 1991-2020 enn 1981-2010

Bytte av referanseperiode fra 1981-2010 til 1991-2020 gir en økning i middelproduksjonen på 2,7 TWh. Denne endringen skyldes høyere tilsig i perioden 1991-2020 enn for 1981-2010. Selv om dette er en kort periode i klimasammenheng, stemmer det godt sammen med at vi forventer at klimaendringene vil gi økt tilsig på lengre sikt.

I sum gir dette en nedgang på 1,7 TWh 


Oppsummert gir dette:

  • En nedgang i produksjon på 4,4 TWh når vi beregner 1981-2010 på nytt sammenlignet med gammelt grunnlag
  • En økning i produksjon på 2,7 TWh fra 1981-2010 til 1991-2020 på grunn av økt tilsig
  • I sum gir dette en nedgang på 1,7 TWh for ny referanse periode 1991-2020 sammenlignet med gammelt grunnlag for 1981-2010

Hva er midlere årsproduksjon? 

Midlere årlig vannkraftproduksjon angir forventet produksjonsnivå for vannkraftverk over tid. Dette er nyttig fordi den faktiske produksjonen kan variere mye fra år til år. NVE beregner den midlere årsproduksjonen for en 30 år lang tilsigsperiode. Den midlere årsproduksjonen sier dermed noe om hva dagens kraftverk hadde produsert i snitt med været fra en historisk periode på 30 år. Referanseperioden ble sist oppdatert i 2012.

Les faktaark om detaljene for beregningene her.

 

 

 

Kontakt

Overingeniør Carl Andreas Veie
Tlf. 22 95 94 51