Konsesjonssak - NVE

Vannuttak fra Østerdalselva til settefiskproduksjon

Registreringsnummer
8347
Saksnummer
201902912
Overordnet sakstype
Andre inngrep
Sakstype
Vannuttak
Status
Søknad
Fylke
Nordland
Kommune
Rødøy
Vassdragsområde
159.52A

Helgeland Smolt AS søker om tillatelse til uttak av vann for å forsyne et nytt settefiskanlegg på

Tangneset/Klubban med planlagt produksjon på inntil 10 millioner smolt med størrelse opptil 600 gram.

Det søkes etter vannressursloven § 8 om tillatelse til:

 

Vannuttak inntil 101 l/s fra Østerdalselva, med et årlig gjennomsnittlig uttak på 63,7 l/s.

Slipp av minstevannføring til Østerdalselva på 22 l/s, som kraftverket gjør i dag.

Oppregulere Blokvatnet 40 cm mellom laveste regulerte vannstand (LRV) 40 moh og høyeste regulerte vannstand (HRV) 40,4 moh.

Slipp av minstevannføring fra Blokvatnet på 36 l/s om sommeren og 23 l/s om vinteren.

 

Anlegget vil være resirkuleringsbasert med et vannbehov på inntil 13,4 m3/min gjennom året, bestående

av 60% ferskvann og 40% sjøvann. Sjøvann skal benyttes til den største fisken, og i perioder med

begrenset tilgang på ferskvann kan sjøvannsandelen økes. Hovedvannkilden vil være i inntaksdammen

til Småkraft AS sitt Kistafossen kraftverk i Østerdalselva. Det er gjort avtale med kraftverket for å sikre

vannforsyningen til settefiskanlegget. Det ønskes å benytte Blokvatnet som et reservemagasin.