Konsesjonssak - NVE

Planendring Vassenden kraftverk

Registreringsnummer
8182
Saksnummer
201835643
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Planendring
Status
Gjeldende konsesjon
Vedtaksdato
11.01.2019
Tiltakshaver
HELGELAND KRAFT VANNKRAFT AS
Fylke
Nordland
Kommune
Leirfjord
Vassdragsområde
153.22B

Helgeland Kraft AS har søkt om en planendring for Vassenden kraftverk. Tiltakshaver anser den konsesjonsgitte sjødeponiløsningen som krevende, og det søkes derfor isteden om å la tunnelmassene ligge i permanent deponi på land. Etter en helhetsvurdering av planendringssøknaden og de foreliggende uttalelsene mener NVE at fordelene ved planendringen er større enn skadene og ulempene for allmenne og private interesser, slik at kravet i vannressursloven § 25 er oppfylt. NVE anbefaler at Helgeland Kraft AS gis tillatelse til permanent massedeponi på land ved Hansfinnvatn i tråd med omsøkt plan.