Uttak av vann fra Mistra til landbasert oppdrett

Registreringsnummer
7922
Saksnummer
201605759
Overordnet sakstype
Andre inngrep
Sakstype
Vannuttak
Underordnet sakstype
Overflatevann
Status
Søknad
Tiltakshaver
RENDALSFISK AS
Fylke
Hedmark
Kommune
Rendalen
Vassdragsområde
002.JDA1

Høringsfrist: 29.03.2017

Uttalelser kan også sendes via epost til nve@nve.no, eller til Norges vassdrags- og energidirektorat, Postboks 5091, Majorstua, 0301 Oslo

 

Hvis høringspartene ønsker papirutgave av søknaden, kan dere kontakte Kjell Karlsen på tlf. 90 93 24 00 eller e-post: kjell.karlsen@rendalsfisk.no.

 

NVE har mottatt søknad fra Rendalsfisk AS, datert 6.12.2016, om tillatelse til uttak av vann fra elva Mistra i Rendalen kommune.

Rendalsfisk AS fikk den 23.6.2009 konsesjon etter vannressursloven til uttak av vann fra elva Mistra. Da det nå har gått over 7 år siden konsesjonen ble gitt har denne gått ut (jf. vannressursloven § 27) og bedriften søker nå om ny konsesjon for tilsvarende uttak. Endringer fra tidligere konsesjon er i hovedsak noe endret plassering av anlegget, overgang til resirkuleringsteknologi (RAS) og økt produksjon av fisk.

 

Søknaden skal behandles etter reglene i kapittel 3 i vannressursloven og gjelder tillatelse etter vannressursloven § 8.