132 kV Kvitfossen - Svolvær - Kleppstad - Fygle - Solbjørn/Kvitfossen, Svolvær og Kleppstad transformatorstasjoner

Tiltakshaver
Lofotkraft AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201202211
Status
Konsesjon gitt
Dato
02.10.2015
Fylke
Nordland
Kommune
Flakstad, Vestvågøy, Vågan

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ga den 1.6.2015 Lofotkraft konsesjon og ekspropriasjonstillatelse til å bygge og drive en ny 101 km lang 132 kV kraftledning fra Kvitfossen transformatorstasjon til Solbjørn transformatorstasjon i Vågan, Vestvågøy og Flakstad kommuner. I tillegg har NVE gitt konsesjon til ny Kvitfossen transformatorstasjon, ny Svolvær transformatorstasjoner og utvidelse av Kleppstad transformatorstasjon.

NVE mottok syv klager på NVEs vedtak om 132 kV kraftledning. Klagene ble den 31.8.2015 oversendt Olje- og energidepartamentet for endelig behandling. Departementet stadfestet den 22. april NVEs vedtak med en mindre justering av trasé ved Vaterfjordpollen.

NVE ga den 2.mai 2018 tillatelse til endret adkomstveg og kabeltrase inn til Svolvær transformatorstasjon, og ett nytt lager/garasjebygg inne på stasjonstomten. Vegen er ca. 190 meter lang midlertidig vegadkomst fra E 10 med samme avkjøring som til Lofoten avfallselskap, og en ca. 280 meter lang jordkabel forlagt i veg. Lagerbygget vil ha et areal på inntil 300m2, og skal plasseres øst for transformatorbygget.