Nedlegging av Sølnadammen - inntaksdam til gamle Sølna kraftverk

Registreringsnummer
8813
Saksnummer
202106929
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Nedlegging vassdragsanlegg
Status
Søknad
Tiltakshaver
ØSTERDALEN KRAFTPRODUKSJON AS
Fylke
Innlandet
Kommune
Alvdal
Vassdragsområde
002.MAA21

Søknad om delvis nedleggelse av gamle Sølnadammen i Alvdal kommune

Østerdalen kraftproduksjon (ØKAS) søker om delvis nedleggelse av Sølnadammen i Alvdal kommune. Dammen har tidligere vært i bruk for oppdemming av vann til gamle Sølna kraftverk. Kraftverket har nå gått i havari, og ett nytt kraftverk med en ny inntaksdam er etablert. Sølnadammen er gammel og slitt, og har hatt manglende vedlikehold. ØKAS opplyser om at dammen ikke tilfredsstiller dagens krav til stabilitet etter damsikkerhetsforskriften og det vil derfor måtte gjøres betydelige utbedringer om den skal bli stående.

Nedleggingen innebærer en delvis rivning av Sølnadammen slik at vannstanden i inntaksbassenget senkes permanent. Etter nedleggingen vil elva følge sitt naturlige løp forbi Sølnadammen og der inntaksbassenget ligger i dag. ØKAS ønsker å beholde en del av dammen, kraftverksbygningen og andre deler av anlegget som kulturminne.

I konsesjonen for nye Sølna kraftverk av 06.11.2013, stilte NVE krav om at Sølnadammen skulle opprettholdes ved bygging av nytt kraftverk. Dette var begrunnet med hensyn til landskap, vannkvalitet og kulturmiljø, og er beskrevet i dokumentet Bakgrunn for vedtak på sakens nettside: www.nve.no/6242/V. I søknaden har ØKAS redegjort for hvorfor de mener det er aktuelt å revurdere nedleggelse av Sølnadammen.