Økt overføring av vann til Skibotn og Lavka kraftverk

Registreringsnummer
6284
Saksnummer
201100944
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Opprusting og utvidelse
Status
Henlagt/trukket sak
Fylke
Troms
Kommune
Storfjord
Vassdragsområde
205.Z
Søkt produksjon
57,30 GWh

12.05.2016: Storfjord Kraft AS trekker alle konsesjonssøknadene. Se brev i høryre marg.

Troms Kraftforsyning og Energi AS (TKFE) og Statskog Energi AS (SEAS) søker i fellesskap om flere konsesjoner for vannkraftutbygging i Storfjord kommune. Søknadene med konsekvensutredninger sendes på høring til alle berørte parter. 

Konsesjonene omsøkes av et selskap under stiftelse. Selskapet skal eies 50 prosent hver av TKFE og SEAS. De søker om følgende:

1. Bygge og drive Stordalen kraftverk i Stordalselva. Søknaden og fagrapportene kan lastes ned fra denne nettsiden: https://www.nve.no/konsesjonssaker-og-hoeringer/konsesjonssak?id=6049&type=V-1

Alternativt søkes om å overføre vann fra bekker i Breidalen til Govdajavri.

2. Overføre vann fra Viessogasjohka i tunnel til Govdajavri

3. Overføre vann Fiskalausbekken, Kortelvskardvatnet og Bogelvvatnet til Govdajavri

Alle overføringene vil gi økt produksjon i eksisterende Lavka og Skibotn kraftverk. Søknadene og fagrapportene knyttet til overføringene for økt kraftproduksjon i Lavka og Skibotn kraftverk, kan lastes ned fra denne siden i høyre marg. Søkerne har utarbeidet en felles brosjyre for samarbeidsprosjektet til TKFE og SEAS. Denne kan lastes ned fra margen til høyre og på NVE sin nettside om Stordalen kraftverk (se nettadresse over).

Selskapene søker om ekspropriasjonstillatelse til nødvendig grunn og fallrettigheter for bygging og drift av overføringene, herunder også adkomst, transport og lagring. Videre søkes det om forhåndstiltredelse, som innebærer at grunn og adkomstrettigheter kan tas i bruk før skjønn er avholdt.