Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

132 kV Bevergrenda - Stengelsrud - Glabak

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Tiltakshaver
GLITRE ENERGI NETT AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201905375
Status
Konsesjon gitt
Dato
01.02.2022
Fylke
Viken
Kommune
Kongsberg, Øvre Eiker

NVE har den 01.02.2022 gitt Glitre Energi Nett konsesjon og ekspropriasjonstillatelse for ny 132 kV kraftledning Bevergrenda-Stengelsrud-Glabak i Kongsberg kommune. 

NVEs vedtak ble påklaget.  Olje- og energidepartementet stadfestet vårt vedtak 09.12.2022. 

Bakgrunnen for vedtaket 
Den eksisterende ledningen mellom Bevergrenda og Glabak er fra 1954, og nærmer seg sin tekniske levetid. Det er nødvendig å oppgradere nettet inn til og rundt Kongsberg by for å sikre forsyningen til eksisterende og nye kunder.

Hva har Glitre Energi Nett fått tillatelse til? 

Fra Bevergrenda til Stengelsrud skal det bygges én ny masterekke, til erstatning for de to som går der i dag. Her skal ledningen bygges med gittermaster.

Fra Stengelsrud transformatorstasjon og frem til nedlagte Skavanger flyplass («Flyplassen») gir NVE tillatelse til at ledningen skal bygges etter alternativ N5. Dette innebærer at det bygges en ny ledning på vestsiden av Numedalslågen frem til Flyplassen. Fra Flyplassen har vi gitt tillatelse til at ledningen bygges etter alternativ 1 i eksisterende trasé, men med en sideforskyvning på 3–6 meter ved Skavangerveien. På denne strekningen skal ledningen bygges med rundmaster i stål. Mastene skal være brune/mørkegrønne i området forbi Skavangerveien. 

NVE har også satt vilkår om begrenset skogrydding, i tillegg til fuglemerking der hvor ledningen går langs/krysser Numedalslågen. Vi har også satt vilkår om at Glitre Energi Nett skal utarbeide en miljø-, transport og anleggsplan, som skal godkjennes før anleggsarbeidet starter. 

Innsigelse

Kongsberg kommune har innsigelse til luftledning mellom Glabak transformatorstasjonen og Flyplassen. Innsigelsen er ikke imøtekommet. NVE legger til grunn at kommunen opprettholder sin innsigelse, og saken vil derfor etter klagefristen sendes over til Olje- og energidepartementet sammen med eventuelle klager. 

Ny ledning sør for Kongsberg sentrum 

NVE har 01.02.2022 også gitt tillatelse til å etablere en ny kraftledning mellom Gomsrud og Skollenborg, sør for Kongsberg sentrum. Du kan lese mer om den saken på denne siden.