Innvordfjellet vindkraftverk

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Tiltakshaver
ZEPHYR AS
Sakstype(r)
Vind
Saksnummer
200704150;201838037
Status
Konsesjon trukket
Dato
29.08.2023
Fylke
Trøndelag
Kommune
Namsos, Flatanger
Søkt produksjon
391,00 GWh
Søkt effekt
115,00 MW

OED gav konsesjon til Innvordfjellet vindkraftverk i 2018, konsesjonen er nå bortfalt.

Konsesjon til Innvordfjellet med tilhørende nettilknytning er påklaget. NVE har oversendte klagene til Olje- og energidepartementet for endelig behandling 29.05.2015. Klagene ble ikke tatt til følge og OED stadfestet NVEs vedtak 22.03.2018.

Innvordfjellet vindkraftverk ble ikke satt i drift innen fristen for idriftsettelse. NVE informerte i brev av 28.08.2023 at konsesjonen hadde bortfalt.  

Filoversikten til høyre er ment som en oppsummering av viktige hendelser og steg i konsesjonsprosessen. For mer utdypende informasjon ber vi deg søke om innsyn på: https://einnsyn.no/sok?sort=