Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Innvordfjellet vindkraftverk

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Tiltakshaver
ZEPHYR AS
Sakstype(r)
Vind
Saksnummer
200704150;201838037
Status
Konsesjon gitt
Dato
24.04.2018
Fylke
Trøndelag
Kommune
Namsos, Flatanger
Søkt produksjon
391,00 GWh
Søkt effekt
115,00 MW

NVE gjev i medhald av energilova § 3-1 Zephyr AS løyve til å byggje og drive Innvordfjellet vindkraftverk med ein installert effekt på 115 MW. NVE gjev samstundes NTE Nett AS løyve til å byggje og drive ein om lag 34 km lang 66 kV kraftleidning mellom Innvordfjellet vindkraftverk og Daltrøa transformatorstasjon, via nye Solheim koplingsstasjon, for å knyte vindkraftverket til eksisterande nett.

Konsesjon til Innvordfjellet med tilhørende nettilknytning er påklaget. NVE har oversendte klagene til Olje- og energidepartementet for endelig behandling 29.05.2015. Klagene ble ikke tatt til følge og OED stadfestet NVEs vedtak 22.03.2018.

08.07.2020 avslå NVE en søknad fra Zephyr AS om utsatt frist for idriftsetting fra 31.12.2020 til 31.12.2023. Avslaget ble påklaget av Zephyr AS. NVE oversendte klagen til OED 15.09.2020. 

Filoversikten til høyre er ment som en oppsummering av viktige hendelser og steg i konsesjonsprosessen. For mer utdypende informasjon ber vi deg søke om innsyn på: https://einnsyn.no/sok?sort=