Kjølen vindkraftverk

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Tiltakshaver
HAVGUL CLEAN ENERGY AS
Sakstype(r)
Vind
Saksnummer
201001191
Status
Konsesjon avslått
Dato
01.03.2013
Fylke
Østfold
Kommune
Halden, Aremark
Søkt produksjon
442,00 GWh
Søkt effekt
130,00 MW

NVE gir ikkje løyve til å bygge og drive Kjølen vindkraftverk i Aremark kommune i Østfold. Vedtaket er endeleg etter klagehandsaming i Olje- og energidepartementet.

Etter NVEs vurdering kan Kjølen vindkraftverk vere muleg å realisere i den norsk-svenske elsertifikatmarknaden. Når tiltakets miljøverknader i vidaste meining vert teke med i rekninga vil likevel ulempene etter NVEs vurdering vege tyngst samanlikna med fordelane for samfunnet. I denne saka har NVE vektlagt tiltakets verknader for det samanhengande naturområdet Ankerfjella, Vestfjella, Trømborgfjella og Rødnesfjella. NVE har også teke omsyn til verknader for naturmangfald, og at ei realisering av tiltaket ville ha ført med seg ein vesentleg reduksjon av Østfolds attverande inngrepsfrie naturområde i Noreg (INON). NVE konstaterer at det omsøkte vindkraftprosjektet ikkje har kommunal eller regional tilslutning.