420 kV kraftledning Skaidi-Hammerfest

  1. Ikke fullført Under behandling
  2. Ikke fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Tiltakshaver
STATNETT SF
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
200702890
Status
Innstilling til OED
Dato
22.09.2022
Fylke
Finnmark
Kommune
Hammerfest

NVE sendte sin innstilling til Olje- og energidepartementet i saken den 22.09.2022.


Olje- og energidepartementet gav Statnett konsesjon til å bygge og drive ledningen den 08.08.2023.

For ti år siden ble et både gitt konsesjon til en ny kraftledning fra Balsfjord til Hammerfest Vedtaket ble klaget inn til Olje- og energidepartementet (OED), som i 2015 opprettholdt NVEs vedtak for strekningen Balsfjord-Skaidi. For strekningen Skaidi-Hammerfest avventet OED klagebehandlingen, da begrunnelsen for ledningen til Hammerfest i utgangspunktet var Melkøya tog 2. Equinor ønsker nå å elektrifisere petroleumsanleggene på Melkøya og Wisting, og i den forbindelse tas klagebehandlingen av ledningen fra Skaidi til Hammerfest opp igjen.


Det har ikke vært en del av NVEs oppdrag å vurdere samfunnsnytten av å elektrifisere disse petroleumsanleggene. Hvis Melkøya og Wisting skal elektrifiseres, er vår vurdering at det er nødvendig å bygge en ny 420 kV kraftledning mellom Skaidi-Hammerfest, utvide Skaidi transformatorstasjon og bygge nye Hyggevatn transformatorstasjon. Ledningen vil bli rundt 54 kilometer lang.


Etter NVEs vurdering er det for de fleste av fagtemaene ikke fremkommet vesentlig ny informasjon, som påvirker de vurderingene NVE gjorde da ledningen fikk konsesjon i 2012. Et unntak er reindrift. Basert på oppdatert forskning/kunnskap, mener NVE at virkningene for reindrift er større enn det som lå til grunn da Statnett fikk konsesjon for ti år siden. Det er et økende press på arealene som reindriftsnæringen bruker.

NVE konkluderer med at ledningen vil gi betydelige virkninger for reindriften i anleggsfasen. I driftsfasen kan den også føre til potensielle virkninger, spesielt ved enkelte nøkkelpunkter langs traseen. Anleggene kan også gi ulemper for fritidsboliger, friluftsliv, bebyggelse og naturmangfold.


For å dempe noen av virkningene har NVE foreslått avbøtende tiltak for reindrift, fritidsboliger og naturmangfold.

 

NVE anbefaler at Olje- og energidepartementet vurderer ulempene anleggene vil medføre opp mot samfunnsnytten av elektrifiseringen, når elektrifiseringsspørsmålet skal behandles.

 

Olje- og energidepartementet anbefales også å avslå Statnetts søknad om å bygge en 700 meter lang permanent anleggsvei nord for Skaidi transformatorstasjon. Veien vil ha betydelige og langvarige negative virkninger for boligene den passerer.