Krossberg transformatorstasjon

Tiltakshaver
STATNETT SF
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
202111576
Status
Konsesjon gitt
Dato
09.04.2024
Fylke
Rogaland
Kommune
Stavanger

NVE ga den 8.april 2024 Statnett SF anleggskonsesjon for å bygge og drive nye Krossberg transfromatorstasjon i Stavanger. Energidepartementet har stadfestet at NVEs vedtak er gyldig.

NVE ga Statnett tillatelse til å bygge Krossberg transformatorstasjon som et innendørs anlegg med spenningsnivå på 420 kV. Transformatorstasjonen erstatter dagens Stølaheia transformatorstasjon. Statnett har derfor fått tillatelse til å rive deler av Stølaheia transformatorstasjon. 

Statnett har også fått tillatelse til å legge to eksisterende luftledninger nord for stasjonen som kabel i bakken og legge om en jordkabel sør for stasjonen. NVE gir samtidig Statnett samtykke til ekspropriasjon av grunn- og rettigheter til bygging og drift av Krossberg transformatorstasjon og nødvendige hjelpeanlegg.

NVE har stilt vilkår om at Statnett skal utarbeide en detaljplan som beskriver hvordan anleggsarbeidet skal gjennomføres, og hvordan de skal rydde opp etter arbeidet er ferdig. Det er blant annet stilt vilkår for å begrense virkningene tiltaket vil ha for naturmangfold og boliger i nærheten av tiltaket. Detaljplanen skal godkjennes av NVE før Statnett kan starte å bygge transformatorstasjonen og jordkablene.