Tyssespranget kraftverk

Registreringsnummer
6443
Saksnummer
201104682
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Opprusting og utvidelse
Status
Henlagt/trukket sak
Tiltakshaver
AKTIESELSKABET TYSSEFALDENE
Fylke
Vestland
Kommune
Ullensvang
Vassdragsområde
049.C4
Søkt produksjon
17,40 GWh

NVE anbefaler at det gis konsesjon til å bygge Tyssespranget kraftverk i Tyssovassdraget i Odda kommune.

NVE har sendt innstilling til OED der vi anbefaler at det gis konsesjon til Statkraft til å bygge Tyssespranget kraftverk i Odda kommune. Vår anbefaling er at kraftverket i hovedsak bygges i tråd med planen som er beskrevet i søknaden. Kraftstasjonen vil etter denne planen bli et bygg i dagen ved Stednesvatnet og vil utnytte fallet mellom Holmavatnet og Stednesvatnet. Vi anbefaler også at det gis tillatelse til å regulere Holmavatnet med 1 m mellom kote 1271,5 (HRV) og kote 1270,5 (LRV).

NVE mener at bygging av Tyssespranget kraftverk vil gi en bedre utnyttelse av vannkraftressursene i et allerede utbygd vassdrag. Fallstrekingen som skal utnyttes ligger nedstrøms magasinet Øvre Tyssevatn, slik at vannføringen i utgangspunktet er regulert. Kraftverket vil gi 17,4 GWh ny, fornybar energi. Dette tilsvarer strømforbruket til nærmere 900 norske husstander. Ca. halvparten av dette vil være regulerbar kraft.

De negative konsekvensene er primært knyttet til landskap, friluftsliv og turisme. NVE legger særlig vekt på negative landskapsverdier. Det er en forutsetning for vår anbefaling at det slippes en minstevannføring som i størst mulig grad avbøter de negative landskapsvirkningene. Vi har foreslått at minstevannføringsslippet som er lagt til grunn i søknaden omfordeles og økes noe, slik at det slippes noe mindre vann om vinteren, og mer enn dobbelt så mye i turistsesongen som planlagt.