Gravdal vindkraftverk

Tiltakshaver
NORSK VIND SKINANSFJELLET AS
Sakstype(r)
Nett, Vind
Saksnummer
200304687;200705763;201603097
Status
Konsesjon gitt
Dato
17.12.2018
Fylke
Rogaland
Kommune
Bjerkreim
Søkt produksjon
306,00 GWh
Søkt effekt
90,00 MW

Anleggsarbeidene med selve vindkraftverket startet opp i november 2017. Vindkraftverket ble satt i drift i 2019.

NVE har gitt konsesjon til Norsk Vind Skinansfjellet AS i medhold av energiloven § 3-1 for å bygge og drive Gravdal vindkraftverk i Bjerkreim kommune, Rogaland fylke. Det er gitt konsesjon til å bygge ut 90 MW.

Vedtaket ble påklaget, men OED har gitt endelig konsesjon.

NVE meddelte konsesjon til Gravdal vindkraftverk 18.12.2009, og Olje- og energidepartementet stadfestet NVEs vedtak den 05.07.2012. Detalj-, miljø-, transport- og anleggsplan for Bjerkreim, Gravdal og Skinansfjellet ble godkjent 02.12.2016. I vedtak av 20.12.2017 godkjente NVE en revidert MTA- og detaljplan for prosjektene. De tre vindkraftverkene er planlagt utbygget som ett prosjekt på 290,5 MW, omtalt som Bjerkreim vindkraftverk, og vil ha felles nettilknytning og infrastruktur. 

NVE har gitt konsesjon og ekspropriasjonstillatelse til Fred. Olsen Renewables AS for Gravdal vindkraftverk. Konsesjonen ble overført til Gravdal Vindkraftverk AS (nå Norsk Vind Gravdal AS)  den 11.3.2016. NVE oppdaterte konsesjonen 02.11.2016 på bakgrunn av søknad fra Norsk Vind Gravdal AS om tekniske endringer i nettanleggene. 

MTA-planen for adkomstveien fra øst inn til Bjerkreim transformatorstasjon (sentralnettstasjon) ble godkjent 04.11.2016. Anleggsarbeidene på denne veien hadde oppstart 15.11.2016.

NVEs saksbehandler for detaljplan/MTA er Anne Johanne Kråkenes (ajk@nve.no).

Filoversikten til høyre er ment som en oppsummering av viktige hendelser og steg i konsesjonsprosessen. For mer utdypende informasjon ber vi deg søke om innsyn på: https://einnsyn.no/sok?sort=