Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Bjerkreim vindkraftverk

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Tiltakshaver
BJERKREIM VIND AS
Sakstype(r)
Nett, Vind
Saksnummer
200404319;200404386;200705972;201603097
Status
Konsesjon gitt
Dato
02.11.2016
Fylke
Rogaland
Kommune
Bjerkreim
Søkt produksjon
540,94 GWh
Søkt effekt
159,10 MW

Anleggsarbeidene med selve vindkraftverket startet opp i november 2017. Anleggsarbeidene på adkomstveien fra øst til Bjerkreim transformatorstasjon hadde oppstart 15.11.2016.

NVE har gitt konsesjon til Bjerkreim Vind AS (tidligere Dalane Vind AS) i medhold av energiloven § 3-1 for å bygge og drive Bjerkreim vindkraftverk i Bjerkreim kommune, Rogaland fylke.

Vedtaket ble påklaget, men OED har gitt endelig konsesjon.


NVE meddelte konsesjon og ekspropriasjonstillatelse til Bjerkreim vindkraftverk (tidligere Eikeland-Steinsland) den 18.12.2009, og Olje- og energidepartementet stadfestet NVEs vedtak den 05.07.2012. Konsesjonen ble oppdatert 2.11.2016 på bakgrunn av søknad fra Bjerkreim Vind AS om tekniske endringer av nettanleggene.

NVE godkjente 2.12.2016 detaljplanen og miljø-, transport- og anleggsplanen (MTA) for Bjerkreim, Gravdal og Skinansfjellet vindkraftverk. I vedtak av 20.12.2017 godkjente NVE en revidert MTA- og detaljplan for prosjektene. De tre vindkraftverkene er planlagt utbygget som ett prosjekt på 290,5 MW, omtalt som Bjerkreim vindkraftverk, og vil ha felles nettilknytning og infrastruktur. 

MTA-planen for adkomstveien fra øst inn til Bjerkreim transformatorstasjon (sentralnettstasjon) ble godkjent 3.11.2016.

NVEs saksbehandler for detaljplan/MTA er Anne Johanne Kråkenes (ajk@nve.no).

Filoversikten til høyre er ment som en oppsummering av viktige hendelser og steg i konsesjonsprosessen. For mer utdypende informasjon ber vi deg søke om innsyn på: https://einnsyn.no/sok?sort=