Vardafjellet vindkraftverk

Tiltakshaver
VARDAFJELLET VINDKRAFT AS
Sakstype(r)
Nett, Vind
Saksnummer
200803409;201707968
Status
Konsesjon gitt
Dato
10.12.2021
Fylke
Rogaland
Kommune
Sandnes
Søkt produksjon
102,00 GWh
Søkt effekt
30,00 MW

Anlegget er under bygging fra og med våren 2019.

NVE har gitt konsesjon til Vardafjellet Vindkraft AS i medhold av energiloven § 3-1 for å bygge og drive Vardafjellet vindkraftverk med tilhørende nettilknytning og infrastruktur i Sandnes kommune, Rogaland fylke. 

Vedtaket ble påklaget, men OED har gitt endelig konsesjon.

Vindkraftverket vil ha en samlet installert effekt på ca. 30 MW, noe som gir en årsproduksjon på 90 GWh. Etter NVEs vurdering er de samlede fordeler ved anlegget overveiende sammenlignet med de ulemper tiltaket medfører.

NVE meddelte konsesjon for Vardafjellet vindkraftverk 18.12.2014, og vedtaket er stadfestet av Olje og energidepartementet (OED) 23.03.2017. Vardafjellet Vindkraft AS fikk da konsesjon for å bygge et prosjekt på 30 MW. I utredningen var prosjektet basert på en løsning med 9 vindturbiner med 80 m tårnhøyde, rotordiameter på 93 meter og samlet totalhøyde på 126,5 m. Konsesjonen er oppdatert 05.04.2017, i henhold til vilkår fastsatt av OED.

Miljø-, transport- og anleggsplan (MTA-plan) og detaljplan for tiltaket er godkjent av NVE 15.02.2018. Tiltaket ble da godkjent bygget med 7 vindturbiner med installert effekt 3,6 MW. Det fremgår av vedtaket at turbinene skulle driftes på 3,45 MW, hovedsakelig for å overholde retningslinjene for støy. Samlet installert effekt ble derfor fastsatt til 24,15 MW. Prosjektet ble på dette tidspunkt godkjent med tårnhøyde på 87 m og rotordiameter på 126 m, og altså en totalhøyde på 150 m. Dette er en økning i totalhøyde på 20 m sammenlignet med konsesjonsgitt løsning. Dette vedtaket ble stadfestet av OED 29.06.2018.

Vardafjellet Vindkraft AS fikk 26.11.2018 godkjent en endring i detaljplanen for prosjektet. Endringen i vedtaket var endret plassering av turbin T7 og overgang fra Vestas V126 turbiner til Senvion M118. Installert effekt i hver turbin ble økt fra 3,6 MW til 4,2 MW, til samlet installert effekt på 29,4 MW. Prosjektet ble på dette tidspunkt godkjent med tårnhøyde på 91 m, og rotordiameter på 118 m. Samlet totalhøyde var som før på 150 m. OED stadfestet NVEs vedtak 18.03.2019.

Vardafjellet Vindkraft AS fikk en korrigert anleggskonsesjon for tiltaket 09.08.2019. Denne korrigeringen var en følge av at konsesjonen meddelt 05.04.2017 i forbindelse med OEDs klageavgjørelse, var påført feil organisasjonsnummer.

NVE har 31.01.2020 gitt Vardafjellet Vindkraft AS tillatelse til å endre turbintype i Vardafjellet vindkraftverk i Sandnes kommune. Bakgrunnen for endring av turbintype er at leverandør for turbinene vindkraftverket har fått godkjenning til å sette opp gikk konkurs i 2019.

Sandnes kommune har påklaget saksbehandlingen av vindkraftverket. OED stadfestet konsesjonen og fant ingen saksbehandlingsfeil.

Filoversikten til høyre er ment som en oppsummering av viktige hendelser og steg i konsesjonsprosessen. For mer utdypende informasjon ber vi deg søke om innsyn på: https://einnsyn.no/sok?sort=