Frøya vindkraftverk

Tiltakshaver
ANEO VIND AS
Sakstype(r)
Nett, Vind
Saksnummer
200201726;200702919;201841219
Status
Konsesjon gitt
Dato
11.01.2019
Fylke
Trøndelag
Kommune
Frøya
Søkt produksjon
204,00 GWh
Søkt effekt
60,00 MW

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) godkjente 23.10.2019 nye turbinplasseringer, endring av arealbruksgrense m.m. for Frøya vindkraftverk. NVE gav den 20.12.2019 tillatelse til oppsetting av radiolinjemast ved Frøya vindkraftverk. NVEs godkjenninger er tilgjengelig i listen til høyre på denne siden.

NVE har gitt konsesjon til TrønderEnergi Vind AS i medhold av energiloven § 3-1 for å bygge og drive Frøya vindkraftverk i Frøya kommune, Trøndelag fylke. 

Vedtaket ble påklaget, men OED har gitt endelig konsesjon.

NVE godkjente 28.03.2019 detaljplan og miljø-, transport og anleggsplan (MTA) for Frøya vindkraftverk. Vedtaket ble påklaget. Olje- og energidepartementet (OED) vedtak av 06.06.2019 stadfestet NVEs vedtak med enkelte justeringer. NVEs vedtak av 28.03.2019 og OEDs vedtak av 06.06.2019 er tilgjengelig i listen over dokumenter til høyre.

Detaljplan for vindkraftverk er en teknisk beskrivelse av hvordan anlegget skal utformes. Om det er endringer i utbyggingsløsningen sammenlignet med det som ble lagt til grunn i konsekvensutredningen, skal dette beskrives i detaljplanen.  

MTA er en plan for hvordan anlegget skal bygges for å ivareta kravene i konsesjonen. MTA skal også konkretisere hvordan TrønderEnergi Vind AS skal bygge og drive anlegget, slik at miljø og landskap blir ivaretatt på best mulig vis.

NVE gav Sarepta Energi AS den 28.06.2012 tillatelse til å bygge Frøya vindkraftverk med inntil 60 MW installert effekt. Vedtaket ble påklaget, men stadfestet av OED den 26.08.2013. NVE innvilget den 03.10.2016 endring av grensesnittet mellom vindkraftverk og nettilknytning, og utstedte nye anleggskonsesjoner for vindkraftverket med tilhørende nettilknytning. Konsesjonen for Frøya vindkraftverk ble overført til Trønderenergi Vind AS 11.01.2019.

NVE har 23.04.2020 gitt utvidet frist for idriftsettelse fra 01.10.2020 til 31.12.2020. NVE mottok 20.10.2020 en ny søknad fra TrønderEnergi Vind AS om utsatt frist for idriftsettelse fra 31.12.2020 til 31.03.2021. I en e-post av 14.12.2020 informerte TrønderEnergi Vind AS at de trakk søknaden på bakgrunn av at alle turbinene var blitt satt i drift og det ikke lenger var behov for en ny utsettelse. 

NVEs saksbehandler for MTA- og detaljplan er Anne Johanne Kråkenes (ajk@nve.no). 

Filoversikten til høyre er ment som en oppsummering av viktige hendelser og steg i konsesjonsprosessen. For mer utdypende informasjon ber vi deg søke om innsyn på: https://einnsyn.no/sok?sort=