NVE fører tilsyn med energimerkeordningen for bygninger og energivurdering av tekniske anlegg. Fra 1. juli 2016 har Enova overtatt driftsansvaret for ordningen fra NVE. For brukerne blir det ingen endringer.

www.energimerking.no kan du logge deg inn på energimerkesystemet, der du selv kan fylle inn data om boligen eller bygningen for å få utstedt energiattest. Her finnes også informasjon om hvordan du går fram for å energimerke din bolig eller bygning - og for å energivurdere tekniske anlegg.

  • Enova Svarer er kontaktpunktet for spørsmål og feilmeldinger.
  • Enova Svarer kan gi veiledning om ordningen til brukere.
  • NVE vil fortsatt ha ansvar for tilsyn med at regelverket følges.

For alle bygninger og boliger som selges eller leies ut skal energiattesten brukes i markedsføringen. Yrkesbygg over 1000 kvm skal alltid ha gyldig energiattest. For kjelanlegg og varmeanlegg basert på fossilt brensel og for klimaanlegg skal det gjennomføres energivurdering hvert fjerde år.

Energimerkeordningen trådte i kraft 1. juli 2010 med bakgrunn i EUs bygningsenergidirektiv. Fra denne datoen ble det obligatorisk med energiattest for alle boliger og yrkesbygg som skal selges eller leies ut, og ved nybygging. Formålet med disse pliktene er å stimulere til energieffektiv drift og forvaltning av bygninger og anlegg, og til å gjennomføre tiltak for energieffektivisering. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter. Energimerket gir markedet en enkel vurdering av bygningen eller boligens energistandard.

Illustrasjon: energimerket. @NVE

Tilsyn med energimerkeordningen for bygg

Kravene til å energimerke bygg og energivurdere tekniske anlegg er hjemlet i energiloven kapittel 8 og fastsatt i energimerkeforskriften for bygninger.

NVE har ansvaret for tilsyn med energimerkeordningen. Dette innebærer at NVE vil føre årlig kontroll for å se om pliktig energimerking og energivurdering av tekniske anlegg er gjennomført. For et utvalg bygg hvor det er gjennomført energimerking og/eller energivurdering, vil NVE kontrollere om dette er utført i samsvar med energimerkeforskriften for bygninger. Plikten til å følge regelverket ligger hos eier av bygningen. NVE har hjemmel for å pålegge å rette eventuelle brudd på regelverket, og å ilegge tvangsmulkt dersom pålegg om retting ikke blir etterfulgt.

 

Norconsult AS er gitt i oppdrag å utføre kontroller på vegne av NVE høsten 2017

NVE har inngått avtale med Norconsult AS om utføring av kontrolloppgaver knyttet til forskrift om energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg. Norconsult AS vil bl.a. gjennomføre kontroller med om og/eller hvordan energimerking av bygningen er gjennomført, og tilsvarende for energivurdering av tekniske anlegg der dette er relevant. Kontrollene vil bli gjennomført fra august til november 2017.

Bekreftelse fra NVE på Norconsults kontrollørrolle